Whistleblowing

Informace k ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen jako „Zákon“) zřídila společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ: 45242330, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, vnitřní oznamovací systém, který slouží k oznamování možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, a to včetně určení příslušné osoby dle Zákona

Příslušnou osobou určenou společností TÜV NORD Czech, s.r.o. dle zákona o ochraně oznamovatelů byl určen:

Zastupující příslušnou osobou byl určen:

Oznamovatelem je dle Zákona fyzická osoba, která může podat oznámení pomocní vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu. 
Oznámení lze podat prostřednictvím příslušné osoby ve smyslu Zákona:

  • elektronicky na emailové adrese: oznameni@tuev-nord.cz
  • písemně poštou na adresu sídla společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o., IČ: 45242330, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, přičemž na obálku je třeba zřetelně uvést „NEOTVÍRAT - WHISTLEBLOWING“,
  • telefonicky - na telefonní kontakt výše uvedené příslušné osoby,
  • osobně příslušné osobě, a to po předchozí telefonické dohodě na konkrétním termínu a místu podání oznámení.

Oznamovatel je rovněž oprávněn podat své oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

Oznámení dle Zákona musí obsahovat také údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nelze podat anonymně. Při podání oznámení, prosím, poskytněte co nejvíce podrobných informací ve věci údajného porušení.

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., nevyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. 

Veškeré poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití, archivovány a uchovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (dále jen GDPR) a dalšími právními předpisy, upravujícími zpracování a ochranu osobních údajů.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení.

Další informace naleznete:

•    Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171 
•    Informace pro oznamovatele: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatel