MENU
 1. Usługi
 2. Certyfikacja
 3. Osoby

Kompetencje zawodowe – przewaga konkurencyjna

W myśl dzisiaj funkcjonujących wymagań znaczy to, że kwalifikacje starzeją się szybko a raz zdobyta wiedza musi być regularnie odświeżana i uzupełniana o nowe wiadomości. Uzyskane wykształcenie nie jest już jedyną wytyczną ciągłego doskonalenia zawodowego. Nowo powstałe lub ciągle ewoluujące dziedziny a co za tym idzie nowe, coraz to wyższe wymagania rodzą zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, których wiedza i umiejętności muszą być w sposób profesjonalny udokumentowane.

Instrumentem do tego służącym jest certyfikacja osób. Dzięki niej można udowodnić swoje kompetencje do wykonywania określonych zadań. Posiadając Certyfikat Kompetencji TÜV NORD dokumentują Państwo to, że Wasze kompetencje zostały potwierdzone egzaminem i poddano Was ściśle określonemu postępowaniu certyfikującemu przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Osoby.

"Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić musi biec dwa razy szybciej"

Levis Caroll

Proponujemy Państwu certyfikację osób w następujących obszarach:

 • zarządzania jakością (certyfikacja zakończona wydaniem certyfikatu z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji PCA)
 • zarządzania środowiskowego (certyfikacja zakończona wydaniem certyfikatu z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji PCA)
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikacja zakończona wydaniem certyfikatu z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji PCA)
 • zarządzania bezpieczeństwem żywności 
 • SCC – certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców (certyfikacja zakończona wydaniem certyfikatu z akredytacją niemiecką)
 • zarządzania funduszami europejskimi
 • zarządzania innowacjami zarządzania projektami (przedsięwzięciami)
 • Balanced ScoreCard (zrównoważonej karty wyników)
 • zarządzania zmianą
 • ochrony zdrowia
 • GMP Kosmetyki
 • zarządzania energią
 • spawacze i operatorzy (certyfikacja zakończona wydaniem certyfikatu przez Jednostkę Notyfikowaną 2274) 

Dla kogo jest certyfikat kompetencji?

Dla osób, które chcą:

 • uzyskać obiektywny dowód inwestowania w siebie
 • zwiększyć swoją siłę przetargową w grze o etat/zlecenie na rynku pracy
 • zdobyć potwierdzenie kompetencji przez bezstronnych egzaminatorów posiadających doświadczenie praktyczne w danym obszarze
 • uwiarygodnić ciągłe doskonalenie (poprzez nabytą nową wiedzę, własną działalność w danym obszarze, udział w szkoleniach, seminariach, projektach, publikacje)
 • otrzymać dowód aktualizacji wiedzy (dot. zmian przepisów prawnych, rozporządzeń, aktów normalizacyjnych)

Jednostka Certyfikująca Osoby nie stawia nieuzasadnionych warunków, takich jak np. członkostwo w stowarzyszeniu lub ugrupowaniu.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji?

Certyfikat otrzymują Państwo po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oraz po spełnieniu warunków określonych w poszczególnych zakładkach związanych z danym obszarem certyfikacji. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata.

Aby uzyskać certyfikat należy:

 • spełnić warunki wstępne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)
 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu
 • otrzymać decyzję o wydaniu certyfikatu – w oparciu o wypełniony wniosek o certyfikację

Ponowna certyfikacja

Warunkiem utrzymania certyfikatu jest wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w swojej działalności zawodowej oraz udział w szkoleniu* (min.1 dzień) związanym z danym obszarem certyfikacji. W przypadku auditorów wewnętrznych konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej jednego auditu w każdym roku lub 4 auditów w całym okresie ważności certyfikatu.

* Uwaga:

 1. Polski Komitet Normalizacji opublikował nową normę PN-EN ISO 9001:2015-09 w dniu 15 września 2015 r. Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015r., w którym należy przejść na nową normę. W związku z powyższym w celu ponownej certyfikacji zaleca się wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu wymagań nowej normy ISO 9001:2015 w terminie do 14.09.2018.
 2. Polski Komitet Normalizacji opublikował nową normę PN-EN ISO 14001:2015-09 w dniu 15 września 2015 r. Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015r., w którym należy przejść na nową normę. W związku z powyższym w celu ponownej certyfikacji zaleca się wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu wymagań nowej normy ISO 14001:2015 w terminie do 14.09.2018.
 3. Zgodnie z komunikatem nr 261 Polskiego Centrum Akredytacji z dn. 04.06.2018 norma ISO 45001:2018 zastąpi normy OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-1801:2004. Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 12. marca 2018. W związku z powyższym w celu ponownej certyfikacji zaleca się wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu wymagań nowej normy ISO 45001:2018 w terminie do 11.03.2021.

Dlaczego warto nas wybrać?

Już ponad 3000 osób otrzymało od nas certyfikaty kompetencji wykorzystując je na co dzień w swoim życiu zawodowym. Świadczą o tym ponowne certyfikacje.

W zakresie szkoleń współpracujemy z organizacjami:

 • Politechnika Śląska- Wydział Organizacji i Zarządzania
 • EGD Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia WSB
 • TUV NORD Polska (Dział Szkoleń)
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej

 W przypadku zainteresowania ofertą na certyfikację osób prosimy o kontakt.