MENU

Certyfikacja Osób

Kompetencje zawodowe – przewaga konkurencyjna

"Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić musi biec dwa razy szybciej" Levis Caroll

W myśl dzisiaj funkcjonujących wymagań znaczy to, że kwalifikacje starzeją się szybko a raz zdobyta wiedza musi być regularnie odświeżana i uzupełniana o nowe wiadomości. Uzyskane wykształcenie nie jest już jedyną wytyczną ciągłego doskonalenia zawodowego. Nowo powstałe lub ciągle ewoluujące dziedziny a co za tym idzie nowe, coraz to wyższe wymagania rodzą zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, których wiedza i umiejętności muszą być w sposób profesjonalny udokumentowane.

Instrumentem do tego służącym jest certyfikacja personelu. Dzięki niej można udowodnić swoje kompetencje do wykonywania określonych zadań. Posiadając Certyfikat Kompetencji TÜV NORD dokumentują Państwo to, że Wasze kompetencje zostały potwierdzone egzaminem i poddano Was ściśle określonemu postępowaniu certyfikującemu przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Osoby.

Jako Jednostka Certyfikująca Osoby spełniamy wymagania normy ISO/IEC 17024 potwierdzone przez:

Proponujemy Państwu certyfikację osób w następujących obszarach:

Dla kogo jest certyfikat kompetencji?

Dla osób, które chcą:

 • uzyskać obiektywny dowód inwestowania w siebie
 • zwiększyć swoją siłę przetargową w grze o etat/zlecenie na rynku pracy
 • zdobyć potwierdzenie kompetencji przez bezstronnych egzaminatorów posiadających doświadczenie praktyczne w danym obszarze
 • uwiarygodnić ciągłe doskonalenie (poprzez nabytą nową wiedzę, własną działalność w danym obszarze, udział w szkoleniach, seminariach, projektach, publikacje)
 • otrzymać dowód aktualizacji wiedzy (dot. zmian przepisów prawnych, rozporządzeń, aktów normalizacyjnych)

Jednostka Certyfikująca Osoby nie stawia nieuzasadnionych warunków, takich jak np. członkostwo w stowarzyszeniu lub ugrupowaniu.

Jak uzyskać certyfikat kompetencji?

Certyfikat otrzymują Państwo po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oraz po spełnieniu warunków określonych w poszczególnych zakładkach związanych z danym obszarem certyfikacji. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata.

Aby uzyskać certyfikat należy:

 • spełnić warunki wstępne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)
 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu
 • otrzymać decyzję o wydaniu certyfikatu – w oparciu o wypełniony wniosek o certyfikację

Jak wygląda proces ponownej certyfikacji?

Warunkiem utrzymania certyfikatu jest wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w swojej działalności zawodowej oraz udział w szkoleniach związanych z danym obszarem certyfikacji. W przypadku auditorów wewnętrznych/ audytorów wiodących konieczne jest przeprowadzenie przynajmniej jednego auditu w każdym roku lub 4 auditów w całym okresie ważności certyfikatu.

* Uwaga:

Zgodnie z komunikatem nr 261 Polskiego Centrum Akredytacji z dn. 04.06.2018 norma ISO 45001:2018 zastąpiła normy OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-1801:2004. W związku z powyższym w celu ponownej certyfikacji zaleca się wzięcie udziału w szkoleniu z zakresu wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

Dlaczego warto nam zaufać?

Już ponad 3000 osób otrzymało od nas certyfikaty kompetencji wykorzystując je na co dzień w swoim życiu zawodowym. Świadczą o tym ponowne certyfikacje.

W zakresie szkoleń współpracujemy z organizacjami:

 • Politechnika Śląska - Wydział Organizacji i Zarządzania (Zabrze, Katowice)
 • EGD Sp. z o.o.  Kaliszu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • TUV NORD Polska z o.o. (Dział Szkoleń)
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

 

 W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.