ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001– AWBI

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, dla audytora wiodącego systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 uprawnia do przeprowadzania audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 
Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie

 

Wymaganie AWBI
Wykształcenie średnie lub wyższe
Szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem informacji Wymagane: uczestnictwo w kursie dla AWBI w wymiarze 40 godz.*

Doświadczenie zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,

w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata

Ww. doświadczenie zawodowe powinno obejmować działania, do których zaliczamy np.:

- doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa IT

- realizację audytów wewnętrznych / strony trzeciej bezpieczeństwa informacji lub systemów informatycznych

- pracę związanej z ochroną danych osobowych

- pracę w obszarze informacji niejawnych

- wdrażanie standardów oraz szacowanie ryzyka w obszarze ochrony informacji

 

 

* Wyjaśnienia do tabeli:

- 1 godzina szkolenia/kursu - 45 minut 


 

Szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem informacji prowadzone są przez instytucje szkolące uznane przez jednostkę certyfikującą – za takie uważa się instytucje ujęte na liście jednostek współpracujących z TUV NORD Polska.

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”. W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

 

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest złożenie „Wniosku o certyfikację” zawierającego informacje dot. spełnienia wymagań zawartych w powyższej tabeli.

Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

Zawieszenie i wycofanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca ma prawo do zawieszenia udzielonego certyfikatu, jeżeli:

  • certyfikat wykorzystywany jest w niewłaściwy sposób
  • dalsze wykorzystanie certyfikatu z uwagi na jego moc wypowiedzi na rynku nie jest już dopuszczalne, a mianowicie w związku z ujawnieniem faktów, które w momencie przeprowadzenia certyfikacji nie były rozpoznawalne.

W przypadku decyzji o zawieszeniu certyfikatu Kierownik Jednostki Certyfikującej informuje posiadacza certyfikatu na piśmie o przyczynach oraz o wynikających z tego skutkach, a równocześnie daje możliwość zajęcia stanowiska w tej sprawie w wyznaczonym terminie. Jeżeli przyczyn nie można usunąć, Kierownik Jednostki Certyfikującej wycofuje certyfikat. Pisemne zawiadomienie z podaniem uzasadnienia wycofania dostarczane jest posiadaczowi certyfikatu listownie. Tym samym pismem jest on wzywany do zwrócenia oryginału certyfikatu do jednostki. Pismo zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji. Zawieszenie lub wycofanie certyfikatu zapisywane jest w wykazie certyfikatów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu