Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - SZB
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PB
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - AWB

 

Warunki wstępne uprawniające do udziału w egzaminie

 

Wymaganie  SZB  PB  AWB 

Wykształcenie

 

min. średnie  średnie lub wyższe  średnie lub wyższe 

Szkolenie
z zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy

 

Wymagane
uczestnictwo
w kursie dla SZB
w wymiarze 24 godz.
Wymagane:
pomyślne
uczestnictwo w kursie dla PB
w wymiarze 40 godz.  

Wymagane:
uczestnictwo
w kursie dla AWB 
w wymiarze 24 godz. oraz
podstawowa znajomość normy
ISO 45001

Doświadczenie zawodowe   ------------ Min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata 
Min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 2 lata

 

 


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”.

 

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest złożenie „Wniosku o certyfikację” zawierającego informacje dot. spełnienia wymagań zawartych w powyższej tabeli.

Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

Schemat szkolenia

Zawieszenie i wycofanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca ma prawo do zawieszenia udzielonego certyfikatu, jeżeli:

  • jest on wykorzystywany w sposób mogący zdyskredytować JCO
  • może wprowadzać rynek w błąd
  • jest on wykorzystywany w innym zakresie aniżeli udzielono certyfikacji.

                                               

W przypadku decyzji o zawieszeniu certyfikatu Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby informuje posiadacza certyfikatu na piśmie o przyczynach oraz o wynikających z tego skutkach, a równocześnie daje możliwość zajęcia stanowiska w tej sprawie w wyznaczonym terminie. Jeżeli przyczyny nie można usunąć, Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby wycofuje certyfikat. Pisemne zawiadomienie z podaniem uzasadnienia wycofania dostarczane jest posiadaczowi certyfikatu listownie. Tym samym pismem jest on wzywany do zwrócenia oryginału certyfikatu do jednostki. Pismo zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji. Zawieszenie lub wycofanie certyfikatu zapisywane jest w wykazie certyfikatów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu