Zarządzanie Ciągłością Działania

 

Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy PN-EN ISO 22301 - AWCD

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, dla audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301 uprawnia do przeprowadzania audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

 

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie 

 

Wymaganie

AWCD

Wykształcenie

 średnie lub wyższe

 

Szkolenie z zarządzania
ciągłością działania 

Wymagane:

uczestnictwo w  kursie dla AWCD w wymiarze 40 godz.*

 

Doświadczenie zawodowe

min. 1 rok zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej min. 2 lata.

Ww. doświadczenie zawodowe powinno obejmować działania, do których zaliczamy np.:

- zapewnienie ciągłości działania procesów realizowanych w organizacji (produkcja, usługi itp.)

- zapewnienie ciągłości zasobów ludzkich do realizacji procesów

- zapewnienie ciągłości w zakresie IT

- zapewnienie ciągłości w zakresie infrastruktury (miejsce realizacji usługi/produkcji)

- zarządzanie kryzysowe

- doświadczenie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

* Wyjaśnienia do tabeli:

- 1 godzina szkolenia/kursu  - 45 minut   


Szkolenia z zarządzania ciągłością działania prowadzone są przez instytucje szkolące uznane przez jednostkę certyfikującą osoby – za takie uważa się instytucje ujęte na liście jednostek współpracujących z TUV NORD Polska.

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”.

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest złożenie „Wniosku o certyfikację” zawierającego informacje dot. spełnienia wymagań zawartych w powyższej tabeli.

Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

Zawieszenie i wycofanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca ma prawo do zawieszenia udzielonego certyfikatu, jeżeli:

  • jest on wykorzystywany w sposób mogący zdyskredytować JCO
  • może wprowadzać rynek w błąd
  • jest on wykorzystywany w innym zakresie aniżeli udzielono certyfikacji.

                                               

W przypadku decyzji o zawieszeniu certyfikatu Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby informuje posiadacza certyfikatu na piśmie o przyczynach oraz o wynikających z tego skutkach, a równocześnie daje możliwość zajęcia stanowiska w tej sprawie w wyznaczonym terminie. Jeżeli przyczyny nie można usunąć, Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby wycofuje certyfikat. Pisemne zawiadomienie z podaniem uzasadnienia wycofania dostarczane jest posiadaczowi certyfikatu listownie. Tym samym pismem jest on wzywany do zwrócenia oryginału certyfikatu do jednostki. Pismo zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji. Zawieszenie lub wycofanie certyfikatu zapisywane jest w wykazie certyfikatów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu