MENU

Zarządzanie bezstronnością

Odwołania i Komisja Odwoławcza

Odwołania - tryb postępowania

Klienci TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (TNP) mają prawo odwołać się od decyzji odmowy udzielenia, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji do Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o kwestionowanej decyzji. Nadanie pisma z odwołaniem w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do TNP.

Odwołanie rozpatruje zespół osób wyznaczonych spośród stałych członków Komisji Odwoławczej. W przypadku gdy rozpatrzenie odwołania wymaga szczególnej wiedzy lub w rozpatrywanej dziedzinie nie ma ekspertów wśród stałych członków Komisji Odwoławczej, Przewodniczący Komisji może powołać dodatkowego eksperta w skład zespołu rozpatrującego odwołanie.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 60 dni od dnia jego doręczenia.

Komisja Odwoławcza, po rozpatrzeniu odwołania:

stwierdza zasadność odwołania i przekazuje sprawę TNP do ponownego rozpoznania lub,

oddala odwołanie.

Jednostka Certyfikująca TNP powiadamia formalnie składającego odwołanie o zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania i o wyniku postępowania. Komisja Odwoławcza

Komisja Odwoławcza

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie certyfikacji systemów, wyrobów i osób. Członkowie Komisji Odwoławczej są jednocześnie członkami Komitetu ds. Ochrony Bezstronności.

Szczegóły dotyczące postępowania z odwołaniami opisuje "Procedura załatwiania skarg i odwołań".

Skargi - tryb postępowania

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (TNP) rozróżnia dwa rodzaje skarg:

zastrzeżenia dotyczące działań TNP; zastrzeżenia dotyczące działań certyfikowanego przez TNP podmiotu.

Każda skarga jest rejestrowana i rozpatrywana. W przypadku skargi ustnej TNP wymaga jej pisemnego potwierdzenia. TNP przekazuje odpowiedź na zgłoszoną skargę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli ostateczne wyjaśnienie skargi nie jest w tym terminie możliwe, TNP przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.

Skarga na certyfikowany przez TNP podmiot zanim zostanie wniesiona do TNP powinna zostać najpierw złożona w podmiocie, którego dana skarga dotyczy.

W przypadku niezadawalającej odpowiedzi lub braku odpowiedzi od certyfikowanego podmiotu, TNP podejmuje kroki mające na celu rozpatrzenie skargi pod warunkiem, że skarga dotyczy certyfikowanej działalności. W przypadku wątpliwości co do spełniania wymagań certyfikacyjnych, TNP przeprowadza ocenę certyfikowanego podmiotu w ramach nadzoru specjalnego.

Skargi należy kierować do:

Kierownik Jednostki Certyfikującej lub Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Każda strona zainteresowana ma prawo złożyć skargę na działalność Jednostki TNP do Polskiego Centrum Akredytacji.

Szczegóły dotyczące postępowania ze skargami opisuje "Procedura załatwiania skarg i odwołań".

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl