MENU

Zarządzanie bezstronnością

Najwyższe kierownictwo TUV NORD Polska Sp. z o.o. jest zaangażowane w zagwarantowanie bezstronności działalności w zakresie certyfikacji, co znalazło odzwierciedlenie w dokumencie „Deklaracja bezstronności”.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. identyfikuje, analizuje i dokumentuje potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji systemów, wyrobów i osób, w tym wszystkie konflikty wynikające z jej powiązań (np. z praw własnościowych, podległości, zarządzania, personelu, posiadania udziałów własnościowych, finansów, kontraktów, marketingu i prowizji ze sprzedaży).

Identyfikacja, analiza, ocena, działania, monitorowanie i dokumentowanie ryzyk dot. konfliktów interesów oraz zidentyfikowane potencjalne zagrożenia bezstronności są dokumentowane w formie analizy, wynikiem której jest podejmowanie adekwatnych działań doskonalących celem eliminacji lub minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Analiza ta jest na bieżąco aktualizowana. 

 

Obowiązujące w TUV NORD Polska Sp. z o.o. normy wymagają, aby w jednostce funkcjonował mechanizm chroniący bezstronność. W związku z tym został powołany Komitet ds. Ochrony Bezstronności.

Podstawowymi zadaniami Komitetu ds. Ochrony Bezstronności są:

  • udział w opracowywaniu polityki jakości (z zobowiązaniem do zachowania bezstronności w działalności certyfikacyjnej),
  • przeciwdziałanie tendencjom jednostki certyfikującej do tego, aby jakiekolwiek czynniki komercyjne lub inne zagrażały obiektywnemu prowadzeniu działalności certyfikacyjnej,
  • doradzanie w sprawach wpływających na zaufanie do certyfikacji, łącznie z otwartością i działalności certyfikacyjnej) postrzeganiem przez opinię publiczną,
  • prowadzenie przeglądu, co najmniej raz w roku, bezstronności procesów auditowania, certyfikacji i podejmowania decyzji przez jednostkę certyfikującą.

Skład, warunki współpracy, obowiązki, uprawnienia, kompetencje członków i odpowiedzialność tego komitetu są formalnie udokumentowane i zatwierdzone w postaci „Regulaminu Komitetu ds. Ochrony Bezstronności”.

Szczegóły dotyczące zachowania bezstronności i politykę jakości Jednostki Notyfikowanej znajdą Państwo tutaj: Certyfikacja wyrobów medycznych. 

TÜV NORD Polska

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

+48 32 786 46 46

biuro@tuv-nord.pl