MENU

Zarządzanie Jakością

* Pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością  - PJ 
* Menedżer Systemu Zarzadzania Jakością  - MJ

 

Wymaganie PJ MJ
Wykształcenie min. średnie średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin czasu pracy
min. 2 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 3 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy
Czynności związane z  jakością min. 1 rok
Szkolenie z zarządzania jakością pomyślnie ukończone szkolenie1) w wymiarze 48 godz. Jako warunek dopuszczający - zdany egzamin na PJ.
pomyślnie ukończone szkolenie1)
w wymiarze 48 godz.

Wyjaśnienia do tabeli:
- 1 godzina szkolenia  - 45 minut; - 1) „pomyślnie ukończone szkolenie” – zdanie egzaminu końcowego.
Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie / Wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”. W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.

Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do egzaminu na MJ wymagane jest zdanie egzaminu na Pełnomocnika SZJ (PJ).

Osoby posiadające akredytowany certyfikat kompetencji Pełnomocnika SZJ wystawiony przez inną Jednostkę Certyfikującą Osoby lub osoby pracujące min. 3 lata w pełnym wymiarze godzin czasu pracy na stanowisku Pełnomocnika Systemu Zarządzania mogą przystąpić do szkolenia „Menedżera SZJ” bez konieczności udziału w szkoleniu / egzaminie niższego szczebla tj. Pełnomocnik SZJ.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane w zleceniu certyfikacyjnym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”. Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenia zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie.

W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do Jednostki Certyfikującej osoby TUV NORD Polska dowody potwierdzające spełnienie wymagań – wypełnienie zlecenia certyfikacyjnego. W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.

Schemat kształcenia

W razie zainteresowania ofertą na certyfikację osób prosimy o skontaktowanie się z nami.