Zarządzanie Jakością

 

Pełnomocnik Systemu Zarzadzania Jakością  - PJ 
Menedżer Systemu Zarzadzania Jakością  - MJ

 

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie

 

Wymaganie PJ MJ
Wykształcenie min. średnie średnie lub wyższe
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok zatrudnienia
w pełnym wymiarze godzin czasu pracy
min. 2 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy w przypadku ukończenia studiów wyższych,
w przypadku ukończenia szkoły średniej – 3 lata zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin czasu pracy
Czynności związane z  jakością   min. 1 rok
Szkolenie z zarządzania jakością pomyślnie ukończone szkolenie1) w wymiarze 48 godz. Jako warunek dopuszczający - zdany egzamin na PJ.
pomyślnie ukończone szkolenie1)
w wymiarze 48 godz.

Wyjaśnienia do tabeli:
- 1 godzina szkolenia  - 45 minut; 

- 1) „pomyślnie ukończone szkolenie” – zdanie egzaminu końcowego.
 


Szkolenia z zarządzania jakością prowadzone są przez instytucje szkolące uznane przez Jednostkę Certyfikującą Osoby – za takie uważa się instytucje ujęte na liście jednostek współpracujących z TUV NORD Polska.

Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia „z wolnej stopy”. W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”. 

Dodatkowo, w przypadku przystąpienia do egzaminu na Menedżera SZJ (MJ) wymagane jest zdanie egzaminu na Pełnomocnika SZJ (PJ). 

Osoby posiadające akredytowany certyfikat kompetencji Pełnomocnika SZJ wystawiony przez inną Jednostkę Certyfikującą Osoby lub osoby pracujące min. 3 lata w pełnym wymiarze godzin czasu pracy na stanowisku Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością mogą przystąpić do szkolenia „Menedżera SZJ” bez konieczności udziału w szkoleniu / egzaminie niższego szczebla tj. Pełnomocnik SZJ.

Warunkiem przystąpienia do procesu certyfikacji jest złożenie „Wniosku o certyfikację” zawierającego informacje dot. spełnienia wymagań zawartych w powyższej tabeli

Po pozytywnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat na okres 3 lat.

Schemat kształcenia


Zawieszenie i wycofanie certyfikatu

Jednostka certyfikująca ma prawo do zawieszenia udzielonego certyfikatu, jeżeli:

  • jest on wykorzystywany w sposób mogący zdyskredytować JCO
  • może wprowadzać rynek w błąd
  • jest on wykorzystywany w innym zakresie aniżeli udzielono certyfikacji.

                                               

W przypadku decyzji o zawieszeniu certyfikatu Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby informuje posiadacza certyfikatu na piśmie o przyczynach oraz o wynikających z tego skutkach, a równocześnie daje możliwość zajęcia stanowiska w tej sprawie w wyznaczonym terminie. Jeżeli przyczyny nie można usunąć, Kierownik Jednostki Certyfikującej Osoby wycofuje certyfikat. Pisemne zawiadomienie z podaniem uzasadnienia wycofania dostarczane jest posiadaczowi certyfikatu listownie. Tym samym pismem jest on wzywany do zwrócenia oryginału certyfikatu do jednostki. Pismo zawiera również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji. Zawieszenie lub wycofanie certyfikatu zapisywane jest w wykazie certyfikatów.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu