Tlaková zařízení – Oznámený subjekt reg. č. 1221

Tlaková zařízení – Oznámený subjekt reg. č. 1221

Uvádění tlakových zařízení na trh EU je regulováno Směrnicí evropského parlamentu a rady 2014/68/EU. Tato směrnice byla převedena do právního řádu České republiky Nařízením vlády ČR č. 219/2016 Sb. NV č.219/2016 se týká navrhování, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení jsou: nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj.
Sestava je několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Tlaková zařízení a sestavy se zařazují do kategorií I-IV podle grafů (pravidel) uvedených v příloze č. II NV č. 219/2016 v závislosti na stoupající nebezpečnosti. Podle kategorie zvolí výrobce příslušný modul (kombinaci modulů) posuzování shody. Od kategorie II je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem. Jednotlivé postupy posuzování shody moduly) jsou uvedeny v příloze č. III NV č. 219/2016. Výstupem je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a příslušný výstupní dokument (certifikát) oznámeného subjektu dle zvoleného modulu posuzování shody.

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., Oznámený subjekt reg. č. 1221, je oprávněna provádět dále uvedené postupy posuzování shody a související činnosti:

 • Modul A2: Interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
 • Modul B: EU přezkoušení typu (konstrukční typ nebo výrobní typ)
 • Modul C2: Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
 • Modul D: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu
 • Modul D1: Zabezpečování kvality výrobního procesu
 • Modul E: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení
 • Modul E1: Zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení
 • Modul F: Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení
 • Modul G: Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku
 • Modul H: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality
 • Modul H1: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu a zvláštním dohledem nad konečným posouzením
 • Posuzování a certifikaci systému kvality výrobců tlakových zařízení podle požadavků NV 219/2016 Příloha I bod 3.1,
 • Přezkoušení a certifikaci postupů pro nerozebíratelné spoje,
 • Přezkoušení a certifikaci pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů,
 • Certifikaci pracovníků pro zkoušení nerozebíratelných spojů, schvalování NDT pracovníků jako uznaná nezávislá organizace (RTPO)
 • Evropské schválení pro materiály (EAM),
 • Posuzování a certifikace způsobilosti výrobců kovových materiálů a polotovarů (specifické posouzení systému jakosti s ohledem na vyráběné materiály) dle NV 219/2016 Příloha I bod 4.3.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz