MENU
  1. Naše služby
  2. Posuzování shody
  3. Tlaková zařízení – Oznámený subjekt reg. č. 1221

Tlaková zařízení – Oznámený subjekt reg. č. 1221

Uvádění tlakových zařízení na trh EU je regulováno Směrnicí evropského parlamentu a rady 2014/68/EU. Tato směrnice byla převedena do právního řádu České republiky Nařízením vlády ČR č. 219/2016 Sb. NV č.219/2016 se týká navrhování, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení jsou: nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj.
Sestava je několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Tlaková zařízení a sestavy se zařazují do kategorií I-IV podle grafů (pravidel) uvedených v příloze č. II NV č. 219/2016 v závislosti na stoupající nebezpečnosti. Podle kategorie zvolí výrobce příslušný modul (kombinaci modulů) posuzování shody. Od kategorie II je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem. Jednotlivé postupy posuzování shody moduly) jsou uvedeny v příloze č. III NV č. 219/2016. Výstupem je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a příslušný výstupní dokument (certifikát) oznámeného subjektu dle zvoleného modulu posuzování shody.

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., Oznámený subjekt reg. č. 1221, je oprávněna provádět dále uvedené postupy posuzování shody a související činnosti:

 • Modul A2: Interní řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
 • Modul B: EU přezkoušení typu (konstrukční typ nebo výrobní typ)
 • Modul C2: Shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami tlakových zařízení pod dohledem v náhodně zvolených intervalech
 • Modul D: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu
 • Modul D1: Zabezpečování kvality výrobního procesu
 • Modul E: Shoda s typem založená na zabezpečování kvality tlakových zařízení
 • Modul E1: Zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek tlakových zařízení
 • Modul F: Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení
 • Modul G: Shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku
 • Modul H: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality
 • Modul H1: Shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu a zvláštním dohledem nad konečným posouzením
 • Posuzování a certifikaci systému kvality výrobců tlakových zařízení podle požadavků NV 219/2016 Příloha I bod 3.1,
 • Přezkoušení a certifikaci postupů pro nerozebíratelné spoje,
 • Přezkoušení a certifikaci pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů,
 • Certifikaci pracovníků pro zkoušení nerozebíratelných spojů, schvalování NDT pracovníků jako uznaná nezávislá organizace (RTPO)
 • Evropské schválení pro materiály (EAM),
 • Posuzování a certifikace způsobilosti výrobců kovových materiálů a polotovarů (specifické posouzení systému jakosti s ohledem na vyráběné materiály) dle NV 219/2016 Příloha I bod 4.3.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details