Přepravitelná tlaková zařízení

Přepravitelná tlaková zařízení

Výroba a provoz přepravitelných tlakových zařízení jsou regulovány směrnicí rady Evropské unie 2010/35/EU (TPED). Text této směrnice byl převeden do právního řádu České republiky do nařízení vlády č. 208/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

Vznikem nové směrnice 2010/35/EU se na návrh, výrobu, zkoušení a provoz přepravitelných tlakových zařízení v plném rozsahu vztahuje směrnice rady Evropské unie 2008/68/ES, neboli mezinárodní úmluvy o přepravě nebezpečných věcí po silnicích (ADR), přepravě po železnici (RID) a přepravě po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Mezinárodní úmluvy mají stejnou právní závaznost jako směrnice 2010/35/EU a uvádějí též aktuální stav všech harmonizovaných technických předpisů (EN a EN ISO). Mezinárodní úmluvy jsou pravidelně (ve dvouletých intervalech) aktualizovány.

Výše uvedená legislativa se týká navrhování, výroby a prvního přezkoušení - posuzování shody před uvedením přepravitelných zařízení na trh, následného posuzování shody zařízení uvedeného na trh a dále též opakovacích (periodických) přezkoušení již provozovaných přepravitelných tlakových zařízení.

Přepravitelným tlakovým zařízením se rozumí:

  • nádoby včetně plynových kartuší, kterými jsou lahve, trubkové nádoby, tlakové sudy, kryogenetické nádoby, svazky lahví, na něž se vztahuje kapitola 6.2 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí ADR/RID/ADN.
  • cisterny, kterými jsou snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, vícečlánkové cisternové kontejnery, cisternové vozy a vozidla s jednou nebo více cisternami, nádrže nebo nádoby bateriových vozidel, na něž se vztahuje kapitola 6.8 mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí ADR/RID/ADN.

Posuzování shody přepravitelného tlakového zařízení se provádí v souladu se směrnicí 2010/35/EU následovně:

  • schválení konstrukčního typu,
  • dohled nad výrobou a první inspekce a zkoušky,
  • periodické inspekce, meziperiodické inspekce,
  • zavedení vlastní inspekční služby žadatele (možné pouze pro nádoby dle kap. 6.2).

Všechny činnosti spojené s navrhováním, výrobou, zkoušením a provozováním přepravitelných tlakových zařízení vyžadují součinnost notifikované osoby. Podmínkou pro uvedení výrobku na trh je vždy prohlášení o shodě (vydává výrobce) a příslušný výstupní dokument notifikované osoby dle příslušného postupu posuzování shody.

Naše společnost může poskytnout všechny nutné úkony v rámci posuzování shody přepravitelných tlakových zařízení a to buď pod označením notifikované osoby č. 0045 (TÜV NORD) nebo č. 1221 (TÜV NORD Czech, s.r.o.). Pod označením 1221 neprovádíme posuzování shody cisteren.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz