MENU
  1. Naše služby
  2. Inspekce
  3. Jaderná zařízení

Jaderná zařízení

Jaderná zařízení jsou definována zákonem č. 263/2016 Sb. Atomovým:

  • stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající jadernou reakci
  • zařízení pro výrobu, zpracování, stlačování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladů uranového koncentrátu
  • úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahující výlučně přírodní radionuklidy
  • zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím předpisem

Jaderná zařízení (zejména jaderné elektrárny) jsou tvořena systémy a komponenty, které jsou příslušné k různým skupinám právních předpisů (zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související NV, zákon č. 263/2016 Sb. Atomový a související prováděcí vyhlášky SÚJB.

Komponenty a systémy kategorizované jako vybraná zařízení pro jaderná zařízení musí být podrobeny posouzení shody podle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. Na ostatní komponenty a systémy se vztahuje obecná legislativa tedy příslušná nařízení vlády pod zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody tzv. vybraných zařízení a jejich částí a materiálů provádí autorizovaná osoba AO 248, která je k tomu účelu autorizována ÚNMZ.
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je autorizována na všechny postupy posuzování shody a jiné úkony dle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Systém posuzování shody je velmi podobný jako u tlakových zařízení dle směrnice č. 2014/68/EU (viz tlaková zařízení) s tím rozdílem, že se jedná o oblast neharmonizovanou s evropským právem a tudíž není možné plně přenášet kompetence autorizovaných osob na jiné společnosti v Evropské unii.

Kromě činností autorizované osoby v této oblasti provádíme také inspekční činnosti, posouzení a osvědčování způsobilosti výrobců podle konkrétního rozsahu výroby (výrobního programu firmy) a podle související právní legislativy a podle používaných technických předpisů (technických kódů).

 

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 nás najdete na ATOMEXPO 2018 v Sochi - stánek č. C21

ATOMEXPO International Forum v Sochi (Ruská federace) je jedno z nejvýznamnějších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ROSATOM.

Proč se účastníme?

Bezpečnost je naše téma a s ohledem na řadu plánovaných výstaveb jaderných elektráren velmi aktuální. Jaderné elektrárny dozorujeme po celém světě od plánování výstavby až po ukončení provozu. V oblasti supervizí nad NDT a svařováním patříme mezi nejuznávanější autority v ČR a SK, v počtu zkušených odborníků (NDT expertů Level III a inspektorů ASME) se řadíme na čelní místo.

S čím pomáháme dodavatelům do jaderné energetiky? Proč nás využívají provozovatelé jaderných elektráren? Podívejte se na naši prezentaci

 

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: