Jaderná zařízení

Jaderná zařízení

Jaderná zařízení jsou definována zákonem č. 263/2016 Sb. Atomovým:

  • stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající jadernou reakci
  • zařízení pro výrobu, zpracování, stlačování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladů uranového koncentrátu
  • úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahující výlučně přírodní radionuklidy
  • zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím předpisem

Jaderná zařízení (zejména jaderné elektrárny) jsou tvořena systémy a komponenty, které jsou příslušné k různým skupinám právních předpisů (zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související NV, zákon č. 263/2016 Sb. Atomový a související prováděcí vyhlášky SÚJB.

Komponenty a systémy kategorizované jako vybraná zařízení pro jaderná zařízení musí být podrobeny posouzení shody podle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. Na ostatní komponenty a systémy se vztahuje obecná legislativa tedy příslušná nařízení vlády pod zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody tzv. vybraných zařízení a jejich částí a materiálů provádí autorizovaná osoba AO 248, která je k tomu účelu autorizována ÚNMZ.
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je autorizována na všechny postupy posuzování shody a jiné úkony dle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Systém posuzování shody je velmi podobný jako u tlakových zařízení dle směrnice č. 2014/68/EU (viz tlaková zařízení) s tím rozdílem, že se jedná o oblast neharmonizovanou s evropským právem a tudíž není možné plně přenášet kompetence autorizovaných osob na jiné společnosti v Evropské unii.

Kromě činností autorizované osoby v této oblasti provádíme také inspekční činnosti, posouzení a osvědčování způsobilosti výrobců podle konkrétního rozsahu výroby (výrobního programu firmy) a podle související právní legislativy a podle používaných technických předpisů (technických kódů).

 

Naše aktivity můžete sledovat zde:

Spolupráce s dalšími pobočkami TN - školení v Turecku

Jaderní experti TÜV NORD Czech, Ing. Milan Mušák, MBA a Ing. Mojmír Srnec provedli ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Istanbulu první pilotní školení personálu tureckých firem, které se chtějí zapojit do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu.

Školení bylo zaměřeno na základy jaderné energetiky a pro většinu z 25 tureckých expertů to bylo vůbec první školení zaměřené na „jádro“.

Účastníci školení byli seznámeni se základními principy fungování jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, v pochopitelné formě se základy jaderné fyziky a zejména pak s otázkami a principy zajišťování jaderné bezpečnosti.
Probrány byly také otázky zajišťování kvality a velká pozornost byla věnována řízení projektu jaderné elektrárny, zejména pak v etapě její přípravy a výstavby. Určitou nadstavbou pak bylo základní představení jaderných standardů, o které se turecká strana zajímá z důvodu výstavby JE Akkuyu s ruskými reaktory VVER Toi a francouzských jaderných standardů RCC-M, o které se turecká strana zajímá z důvodu přípravy další jaderné elektrárny, japonského francouzského projektu Sinop s reaktory ATMEA. Finální nadstavbovou školení částí pak bylo detailní seznámení významnými Evropskými směrnicemi pokrývající otázky energetiky, jako například PED a další.

Školení se zúčastnili nejen představitelé významných tureckých výrobců, ale i firem s působností v poradenství a technické podpoře energetiky, či představitelé vysokých technických škol.

Účastníci se zajímali zejména o praktické zkušenosti obou přednášejících z české a světové jaderné energetiky a po každém přednáškovém bloku padala spousta doplňujících otázek.

S ohledem na velký zájem, který toto školení vyvolalo, TÜV NORD Czech nyní připravuje další obdobná školení ve spolupráci nejen s TÜV NORD Turkey, ale i dalšími zeměmi Skupiny, ve kterých je plánována výstavba nových jaderných bloků. 

 

Spolupráce s dalšími pobočkami TÜV NORD – ZAES

Ve dnech 11. a 12. 12. 2018 proběhlo v Brně a Praze jednání mezi TÜV NORD Czech s.r.o. a představiteli ruské společnosti ZAES (ZarubeshAtomEnergoStroy) o spolupráci mezi akreditovanými laboratořemi obou společností.

První den jednání proběhlo představení obou laboratoří a prohlídka Laboratoří a zkušeben Brno a jejího vybavení. Byly nastíněny možné směry vzájemné spolupráce, zejména v oblasti jaderných projektů korporace ROSATOM při nezbytné certifikaci a kvalifikaci komponent a systémů pro tyto jaderné elektrárny.

Druhý den byly v Praze s vedením Divize posuzování shody tyto možné oblasti spolupráce dále diskutovány na manažerské úrovni. Obě strany vyjádřily vážný zájem na pokračování již zahájené spolupráce mezi oběma společnostmi, tentokrát v oblasti zkušebnictví.

  

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili ATOMEXPO 2018 v Sochi 

ATOMEXPO International Forum v Sochi (Ruská federace) je jedno z nejvýznamnějších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ROSATOM.

Proč jsme se účastnili?

Bezpečnost je naše téma a s ohledem na řadu plánovaných výstaveb jaderných elektráren velmi aktuální. Jaderné elektrárny dozorujeme po celém světě od plánování výstavby až po ukončení provozu. V oblasti supervizí nad NDT a svařováním patříme mezi nejuznávanější autority v ČR a SK, v počtu zkušených odborníků (NDT expertů Level III a inspektorů ASME) se řadíme na čelní místo.

S čím pomáháme dodavatelům do jaderné energetiky? Proč nás využívají provozovatelé jaderných elektráren? Podívejte se na naši prezentaci

Plánujeme se účastnit i dalšího ročníku v roce 2021(http://2021.atomexpo.ru/en/) -  bližší informace pro Vás právě připravujeme.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: