MENU

Jaderná zařízení

Jaderná zařízení jsou definována zákonem č. 263/2016 Sb. Atomovým:

  • stavby a provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor využívající jadernou reakci
  • zařízení pro výrobu, zpracování, stlačování a ukládání jaderných materiálů, kromě úpraven uranové rudy a skladů uranového koncentrátu
  • úložiště radioaktivních odpadů, s výjimkou úložišť obsahující výlučně přírodní radionuklidy
  • zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, jejichž aktivita přesahuje hodnoty stanovené prováděcím předpisem

Jaderná zařízení (zejména jaderné elektrárny) jsou tvořena systémy a komponenty, které jsou příslušné k různým skupinám právních předpisů (zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a související NV, zákon č. 263/2016 Sb. Atomový a související prováděcí vyhlášky SÚJB.

Komponenty a systémy kategorizované jako vybraná zařízení pro jaderná zařízení musí být podrobeny posouzení shody podle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. Na ostatní komponenty a systémy se vztahuje obecná legislativa tedy příslušná nařízení vlády pod zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody tzv. vybraných zařízení a jejich částí a materiálů provádí autorizovaná osoba AO 248, která je k tomu účelu autorizována ÚNMZ.
Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je autorizována na všechny postupy posuzování shody a jiné úkony dle vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení.
Systém posuzování shody je velmi podobný jako u tlakových zařízení dle směrnice č. 2014/68/EU (viz tlaková zařízení) s tím rozdílem, že se jedná o oblast neharmonizovanou s evropským právem a tudíž není možné plně přenášet kompetence autorizovaných osob na jiné společnosti v Evropské unii.

Kromě činností autorizované osoby v této oblasti provádíme také inspekční činnosti, posouzení a osvědčování způsobilosti výrobců podle konkrétního rozsahu výroby (výrobního programu firmy) a podle související právní legislativy a podle používaných technických předpisů (technických kódů).

 

Naše aktivity můžete sledovat zde:

Spolupráce s dalšími pobočkami TN - školení v Turecku

Jaderní experti TÜV NORD Czech, Ing. Milan Mušák, MBA a Ing. Mojmír Srnec provedli ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 v Istanbulu první pilotní školení personálu tureckých firem, které se chtějí zapojit do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu.

Školení bylo zaměřeno na základy jaderné energetiky a pro většinu z 25 tureckých expertů to bylo vůbec první školení zaměřené na „jádro“.

Účastníci školení byli seznámeni se základními principy fungování jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, v pochopitelné formě se základy jaderné fyziky a zejména pak s otázkami a principy zajišťování jaderné bezpečnosti.
Probrány byly také otázky zajišťování kvality a velká pozornost byla věnována řízení projektu jaderné elektrárny, zejména pak v etapě její přípravy a výstavby. Určitou nadstavbou pak bylo základní představení jaderných standardů, o které se turecká strana zajímá z důvodu výstavby JE Akkuyu s ruskými reaktory VVER Toi a francouzských jaderných standardů RCC-M, o které se turecká strana zajímá z důvodu přípravy další jaderné elektrárny, japonského francouzského projektu Sinop s reaktory ATMEA. Finální nadstavbovou školení částí pak bylo detailní seznámení významnými Evropskými směrnicemi pokrývající otázky energetiky, jako například PED a další.

Školení se zúčastnili nejen představitelé významných tureckých výrobců, ale i firem s působností v poradenství a technické podpoře energetiky, či představitelé vysokých technických škol.

Účastníci se zajímali zejména o praktické zkušenosti obou přednášejících z české a světové jaderné energetiky a po každém přednáškovém bloku padala spousta doplňujících otázek.

S ohledem na velký zájem, který toto školení vyvolalo, TÜV NORD Czech nyní připravuje další obdobná školení ve spolupráci nejen s TÜV NORD Turkey, ale i dalšími zeměmi Skupiny, ve kterých je plánována výstavba nových jaderných bloků. 

 

Spolupráce s dalšími pobočkami TÜV NORD – ZAES

Ve dnech 11. a 12. 12. 2018 proběhlo v Brně a Praze jednání mezi TÜV NORD Czech s.r.o. a představiteli ruské společnosti ZAES (ZarubeshAtomEnergoStroy) o spolupráci mezi akreditovanými laboratořemi obou společností.

První den jednání proběhlo představení obou laboratoří a prohlídka Laboratoří a zkušeben Brno a jejího vybavení. Byly nastíněny možné směry vzájemné spolupráce, zejména v oblasti jaderných projektů korporace ROSATOM při nezbytné certifikaci a kvalifikaci komponent a systémů pro tyto jaderné elektrárny.

Druhý den byly v Praze s vedením Divize posuzování shody tyto možné oblasti spolupráce dále diskutovány na manažerské úrovni. Obě strany vyjádřily vážný zájem na pokračování již zahájené spolupráce mezi oběma společnostmi, tentokrát v oblasti zkušebnictví.

  

Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 nás najdete na ATOMEXPO 2018 v Sochi - stánek č. C21

ATOMEXPO International Forum v Sochi (Ruská federace) je jedno z nejvýznamnějších setkání klíčových hráčů v oblasti jaderné energetiky, které již 10. rokem organizuje ROSATOM.

Proč se účastníme?

Bezpečnost je naše téma a s ohledem na řadu plánovaných výstaveb jaderných elektráren velmi aktuální. Jaderné elektrárny dozorujeme po celém světě od plánování výstavby až po ukončení provozu. V oblasti supervizí nad NDT a svařováním patříme mezi nejuznávanější autority v ČR a SK, v počtu zkušených odborníků (NDT expertů Level III a inspektorů ASME) se řadíme na čelní místo.

S čím pomáháme dodavatelům do jaderné energetiky? Proč nás využívají provozovatelé jaderných elektráren? Podívejte se na naši prezentaci

 

TÜV NORD Czech je členem nově vzniklého konsorcia AATNA, jehož cílem je technická podpora dodavatelů pro projekty výstavby nových jaderných bloků

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: