ISCC

Certifikace dle systému ISCC

 • cílem je ověření úspor produkce skleníkových plynů při výrobě a použití biopaliv ve srovnání s klasickými fosilními palivy – v současnosti min. 35 %
 • provádí se dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva ve shodě se směrnicí

Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. RED direktivy

 • je aplikovatelný na všechny části řetězce od zemědělské prvovýroby, skladovatelů, obchodníků, výrobců biopaliv a biokapalin, obchodníků s palivy
 • od 1.1. 2011 je tato certifikace závazná pro veškeré komodity a vedlejší produkty, které se mohou používat na zpracování do biopaliv a biokapalin

Hlavní přínosy certifikace udržitelnosti biomasy a biopaliv

 • zajištění shody s legislativními požadavky EU
 • zdůraznění environmentálního image Vaší firmy
 • doložení kritérií udržitelnosti pěstování biomasy
 • nezbytný předpoklad pro Váš vstup na zahraniční trh
 • bez certifikátu ISCC není možný export v rámci EU

Základní etapy při certifikaci

 • analýza počátečního stavu
 • školení personálu (včetně vedení společnosti a manažera ISCC)
 • zpracování dokumentace
 • interní audit (vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti)
 • výběr správného certifikačního orgánu a registrace
 • předaudit (volitelný)
 • certifikační audit
 • vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti
 • vystavení certifikátu
 • recertifikační audit

Požadavky na udržitelnost biomasy a biopaliv, společně s úsporou emisí skleníkových plynů, se promítly i do české legislativy ve formě Nařízení vlády č. 446/2011 o kritériích udržitelnosti. Certifikace je nyní prováděna českými auditory schválenými německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz