MENU
  1. Naše služby
  2. Certifikace systémů
  3. ISCC

Certifikace dle systému ISCC

 • cílem je ověření úspor produkce skleníkových plynů při výrobě a použití biopaliv ve srovnání s klasickými fosilními palivy – v současnosti min. 35 %
 • provádí se dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva ve shodě se směrnicí

Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. RED direktivy

 • je aplikovatelný na všechny části řetězce od zemědělské prvovýroby, skladovatelů, obchodníků, výrobců biopaliv a biokapalin, obchodníků s palivy
 • od 1.1. 2011 je tato certifikace závazná pro veškeré komodity a vedlejší produkty, které se mohou používat na zpracování do biopaliv a biokapalin

Hlavní přínosy certifikace udržitelnosti biomasy a biopaliv

 • zajištění shody s legislativními požadavky EU
 • zdůraznění environmentálního image Vaší firmy
 • doložení kritérií udržitelnosti pěstování biomasy
 • nezbytný předpoklad pro Váš vstup na zahraniční trh
 • bez certifikátu ISCC není možný export v rámci EU

Základní etapy při certifikaci

 • analýza počátečního stavu
 • školení personálu (včetně vedení společnosti a manažera ISCC)
 • zpracování dokumentace
 • interní audit (vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti)
 • výběr správného certifikačního orgánu a registrace
 • předaudit (volitelný)
 • certifikační audit
 • vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti
 • vystavení certifikátu
 • recertifikační audit

Požadavky na udržitelnost biomasy a biopaliv, společně s úsporou emisí skleníkových plynů, se promítly i do české legislativy ve formě Nařízení vlády č. 446/2011 o kritériích udržitelnosti. Certifikace je nyní prováděna českými auditory schválenými německým úřadem BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details