MENU

Dyrektywa CPR 305/2011

Rozporządzenie CPR 305/2011

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do realizacji czynności wynikających z Rozporządzenia 305/2011

Oficjalny zakres notyfikacji można znaleźć na stronie NANDO:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_179881 rel="NOFOLLOW"

Prowadzimy certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.