Tlaková zařízení – Oznámený subjekt TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. reg. č. 0045

Tlaková zařízení – Oznámený subjekt TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. reg. č. 0045

Uvádění tlakových zařízení na trh EU je regulováno Směrnicí evropského parlamentu a rady 2014/68/EU. Tato směrnice se týká navrhování, výroby, zkoušení a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším pracovním tlakem PS větším než 0,5 bar.

Tlaková zařízení jsou: nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj a tlaková výstroj.
Sestava je několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Tlaková zařízení a sestavy se zařazují do kategorií I-IV podle grafů (pravidel) uvedených v příloze č. II Směrnice 2014/68/EU v závislosti na stoupající nebezpečnosti. Podle kategorie zvolí výrobce příslušný modul (kombinaci modulů) posuzování shody. Od kategorie II je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem. Jednotlivé postupy posuzování shody moduly) jsou uvedeny v příloze č. III Směrnice 2014/68/EU. Výstupem je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a příslušný výstupní dokument (certifikát) oznámeného subjektu dle zvoleného modulu posuzování shody.

Inspektoři TÜV NORD Czech jsou oprávněni Oznámeným subjektem TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG. reg. č. 0045 k provádění zkušebních a certifikačních činností:

  • Modul B: EU přezkoušení typu (konstrukční typ nebo výrobní typ),
  • Modul G: Shodu založenou na ověřování každého jednotlivého výrobku,
  • Modul F: Shoda s typem založená na ověřování tlakových zařízení,
  • Posuzování a certifikaci systému kvality výrobců tlakových zařízení podle požadavků ES 2014/68 EU Příloha I bod 3.1 a AD2000 Merkblatt HP0,
  • Přezkoušení a certifikaci postupů pro nerozebíratelné spoje,
  • Přezkoušení a certifikaci pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů,
  • Posuzování a certifikace způsobilosti výrobců kovových materiálů a polotovarů (specifické posouzení systému jakosti s ohledem na vyráběné materiály) dle ES 2014/68 EU Příloha I bod 4.3 a AD2000 Merkblatt W0.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz