EN ISO 3834-2, 3, 4

Požadavky na jakost při svařování dle EN ISO 3834-2, 3, 4

Systém managementu jakosti při svařování se řídí normou EN ISO 3834-2,3,4. Pro oblast způsobilosti výrobců v rámci svařování kolejových vozidel a jejich komponent je v současné době platná norma DIN/ČSN EN 15085, pro certifikační úrovně CL 1 až CL4. Platí jak pro svařování na dílnách, tak i na montážních pracovištích. Ve vazbě na konkrétní výrobkový kód stanovuje požadavky na jakost provedených svařečských prací ve třech úrovních – vyšší – stupeň 2, střední – stupeň 3 a základní – stupeň 4. Úroveň požadované certifikace je vázaná na konkrétní aplikace a k tomu relevantní výrobkový kód. Pokud má společnost certifikovaný systém jakosti dle požadavků EN ISO 9001:2008, vyžaduje se i certifikační úroveň systému jakosti při svařování dle EN ISO 3834-2. Systém jakosti dle této normy je kompatibilní s ISO 9001.

Certifikace výrobců a montážních organizací (dílenských i externích) dle normy EN ISO 3834-2, 3, 4 – Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů.

Norma byla vydána v 6 částech:

 • část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost
 • část 2: Vyšší požadavky na jakost
 • část 3: Standardní požadavky na jakost
 • část 4: Základní požadavky na jakost
 • část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle EN ISO 3834-2,3,4
 • část 6: Návod k zavedení EN ISO 3834

Zvláštní proces svařování je velmi široce zastoupen v mnoha klíčových i malých strojírenských a stavebních firmách, jako nedílná součást hlavního realizačního procesu, zasahující různou měrou do tvorby výsledného produktu. Je rovněž často využíván v oblasti slévárenství formou opravného svařování, kdy po jeho odborné aplikaci lze výrobek považovat za shodný.

Aplikace metod svařování je možné nalézt ve spojení s jednoduchými výrobky, až po velmi složité celky, pod dikcí nejrůznějších výrobkových norem a legislativních předpisů. Naše společnost se zabývá posuzováním shody převážně v tzv. regulované oblasti, kdy se prokazuje shoda výrobku s přesně definovanými výrobkovými kódy a legislativními vymezeními pro danou oblast. Jedná se především o vazby do následujících oblastí průmyslu:

 • tlakové nádoby,
 • tlaková zařízení,
 • kotlová tělesa,
 • jaderná zařízení,
 • ocelové konstrukce,
 • ocelové mostní konstrukce,
 • hliníkové konstrukce,
 • kolejová vozidla apod.

Předpisy, relevantní pro výše uvedené oblasti definují jednoznačně vazbu výrobce na certifikovaný systém jakosti ve svařování, dle norem řady EN ISO 3834-2, 3, 4.

Pokud výrobce je držitelem certifikátu dle ISO 9001:2008, musí splňovat vyšší požadavky na jakost dle EN ISO 3834-2. Tyto dvě normy jsou již dnes navzájem kompatibilní, jejich provázanost je dána tabulkou 6, části 1 normy EN ISO 3834-1. Definování požadavků na jakost svařovacích procesů je velmi důležité, protože jakost těchto procesů nemůže být snadno verifikována. Z tohoto důvodu patří svařování do kategorie zvláštních procesů, tak jak je definuje norma ISO 9001:2008.

Dosažení jakosti konečného produktu nebo jeho částí, nemůže být zajištěna kontrolou, ale musí se do produktu postupně vkládat v každém kroku jeho realizace a musí se následně stát jeho součástí. Kontrolou nelze jakost vytvořit, ale jen prokázat. Žádné nedestruktivní zkoušky tuto činnost nemohou nahradit.

Kontrolní činnosti musí být nastaveny již od vzniku požadavku na produkt, tzn. při přezkoumání smlouvy a následně návrhu, přes výběr vhodného základního a přídavného materiálu, splňujících okrajové podmínky zadání, dále přes výrobu, kontrolní činnosti atd.

Certifikace firmy dle norem řady EN ISO 3834-2,3,4 deklaruje posouzení způsobilosti výrobce, ve vazbě na konkrétní výrobkový kód. Např. AD 2000 Mbl., DIN 18800, DIN / ČSN 15085, DIN EN 1090-1,2,3 apod.

Rámec certifikace definuje vydaný certifikát "Certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků – COV", který je akreditován ČIA pod č. 3170 – viz osvědčení o akreditaci. Certifikátem jsou definovány tyto proměnné:

 • vazba na výrobkový kód,
 • schválené metody svařování dle EN ISO 4063,
 • materiálové skupiny dle ISO CR 15608:2008,
 • odpovědný dozor svařování a jeho zástupce.

Platnost certifikace se uděluje zpravidla na 3 roky, je možné ji ale v odůvodněných případech zkrátit na dobu kratší (1 nebo 2 roky). Každý rok je pro firmu povinné přezkoušení (kontrolní audit).

Dozor svařování – jeho odpovědnosti a pravomoce jsou předmětem normy EN ISO 14731, dříve EN 719. Jsou rozlišovány tři kvalifikační stupně pro dozor svařování:

 • EWE – evropský inženýr svařování
 • EWT – evropský technolog svařování
 • EWS – evropský svařečský specialista

Úroveň kvalifikace dozoru svařování je zpravidla vázána na konkrétní požadavky výrobkového kódu nebo legislativních požadavků.

Certifikace pro výrobce kolejových vozidel a jejich komponent dle EN ISO 3834-2 a předpisu ČD – V95/5 i V26. Pověření pro tuto činnost je uvedeno v osvědčení, vydaném Certifikačním střediskem Českých drah a.s., pod č. 702.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz