MENU

ISO 50001

Certifikace ISO 50001

TÜV NORD Czech, s.r.o. je připraven certifikovat systém energetického managementu dle normy ISO 50001 na základě nejnovější akreditace udělené naší mateřské společnosti v Německu podle akreditační normy ISO 50003. Jsme připraveni tuto certifikaci poskytovat prostřednictvím česky hovořících auditorů.

Zavedením systému managementu hospodaření s energiemi podniky snižují energetickou náročnost výroby a zlepšují energetickou účinnost. Pro velké podniky to navíc znamená jednu z možností, jak splnit požadavek zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energiemi v aktuálním znění, konkrétně pak §9 odstavce 2.

Certifikace probíhá ve dvou stupních. Ve stupni 1 je posouzena dokumentace a celková připravenost zavedeného systému organizace k certifikaci, ve stupni 2 je ověřeno plnění všech požadavků normy ISO 50001 v praxi.

Po ukončení certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu organizace s požadavky normy a s jejími aplikovatelnými závaznými povinnostmi. Audit je možné organizovat samostatně, nebo jako integrovaný s audity dalších systémů řízení.

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) připravuje vydání revize normy ISO 50001, a to na konec roku 2018 nebo začátek roku 2019. Obsah novely již bude sledovat tzv. Strukturu vysoké úrovně, podle nichž byly v roce 2015 vydány také novely ISO 9001 i ISO 14001. Lze předpokládat, že dnem vydání této normy vstoupí v účinnost tříleté přechodné období, kdy akreditační orgány začnou vydávat certifikačním orgánům akreditace pro certifikaci podle novely. Po uplynutí této tříleté lhůty bude ukončena platnost certifikátů podle ISO 50001:2011.

 

POZOR! Revize ISO 50001

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vydala dne 21. srpna 2018 revidovanou normu ISO 50001:2018 k systémům energetického managementu (EnMS). Vydání příslušné ČSN se očekává v řádu několika měsíců. Povinností certifikačních orgánů bude nyní požádat příslušnou akreditační instituci o akreditaci podle nové normy tak, aby byla udělena do 18 měsíců. Po této lhůtě nebudou moci certifikační orgány provádět audity podle původní verze normy.
Přechod na novou normu u stávajících zákazníků bude možné provést v rámci kontrolních nebo prodlužovacích auditů.

Hlavní změny a nové požadavky:

Stejně jako ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, i ISO 50001 je převedena do tzv. struktury vysoké úrovně (High Level Structure), která je patrná v počtu i názvu hlavních kapitol normy. To umožní mnohem snazší integraci systému do stávajícího integrovaného systému managementu (IMS).
Organizace musí stanovit interní a externí aspekty, které jsou relevantní pro jejich EnMS a které mají pozitivní nebo negativní dopad na organizaci. Jako příklad externích aspektů lze uvést náklady na energie, uhlíkové emise a klimatické změny.
Zainteresovaná (zúčastněná) strana je osoba nebo organizace, která může mít vliv na rozhodnutí nebo činnost nebo jimi může být sama ovlivněna nebo se jimi cítí být ovlivněna. Je na organizaci, aby sama určila ty zainteresované strany, které jsou relevantní pro její EnMS a identifikovala jejich potřeby, očekávání a požadavky na shodu. Organizace rovněž musí zvážit potenciální rizika a příležitosti, které souvisejí s jejím systémem hospodaření s energiemi a podle nich plánovat své aktivity. Určená rizika a příležitosti musejí být písemně dokumentované a pravidelně přezkoumávané (např. vývoj cen energií, bezpečnost dodávek energií, nejlepší dostupné techniky, změny legislativy apod.).
Vrcholové vedení se bude muset více zapojit do rozvoje a používání systému energetického managementu, než jak tomu bylo podle předchozí verze normy. Bude totiž povinně ručit za to, že EnMS dosáhne očekávaných výsledků a jeho principy budou obsaženy v provozních postupech a podnikových procesech. Na druhou stranu již nebude požadováno formální ustanovení představitele vedení pro EnMS. Místo toho bude za efektivní implementaci EnMS společně odpovědný celý vrcholový management. Lze nicméně předpokládat, že, podle typu a velikosti organizace, bude funkce představitele vedení zachována.
Novela zahrnuje i přísnější požadavek na metody monitorování, měření a vyhodnocování energetické výkonnosti. Zejména bude více kladen důraz na statické faktory, jako například výchozího stavu spotřeby energie dlouhodobé změny velikosti podniku nebo změny produktového mixu. Norma vyžaduje od organizací, aby standardizovaly ukazatele energetické výkonnosti (EPI) a souvisejícího výchozího stavu spotřeby energie, a to zejména tam, kde případné výkyvy mohou ovlivnit energetickou výkonnost. Norma ISO 50001 ve svém textu odkazuje několikrát na normy ISO 50006 a ISO 50015, které, ačkoliv nejsou pro EnMS mandatorní, mohou poskytnout praktickou pomoc a podporu.

 

NOVĚ!

Dne 21. srpna 2018 publikovala Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) revidovanou normu ISO 50001:2018 pro systémy hospodaření s energií.

Celkové přechodné období souběhu platnosti certifikátů s verzí ISO 50001:2011 končí 21. srpna 2021.

Audity podle staré normy však bude možné provádět pouze do února 2020.

Od 21. února 2020 (tedy 18 měsíců od vydání nové normy) totiž certifikační orgány nebudou moci provádět certifikační, kontrolní nebo prodlužovací audity podle předchozí verze ISO 50001:2011! V tomto případě byla Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) zvolena kratší lhůta, než u ISO 9001 či 14001:2015, aby bylo možné lépe zvládnout nahromadění přechodových auditů před koncem souběhu platnosti certifikátů. Pro certifikáty vydané podle ISO 50001: 2011 nicméně stanovilo IAF 36 měsíční lhůtu od vydání nové normy ISO 50001: 2018. Jejich platnost tedy vyprší nebo bude omezena nejpozději do 21. srpna 2021.

Na první pohled se zdá, že tato lhůta není potřebná, protože se od 21. února 2020 mohou provádět audity výhradně podle nové normy, takže dalších osmnáct měsíců již není důvod vydávat certifikáty podle ISO 50001:2011.

K čemu je tedy dobrá 36měsíční lhůta? 

Pokud je prodlužovací nebo první kontrolní audit proveden krátce před 21. únorem 2020 a následující kontrolní audit je posunut na pozdější období, pak 36 měsíční lhůta bude pobídkou pro dokončení tohoto auditu, a to včetně veta, do 20. srpna 2021. V opačném případě by mohlo dojít k porušení kontinuity platnosti certifikátu, což může být problém např. v zemích, kde legislativa požaduje k refundaci „zelené“ daně kontinuální certifikaci. Při provádění přechodových auditů bude požadováno navýšení doby auditu na místě nejméně o 2 hodiny u prodlužovacího auditu a nejméně o 4 hodiny u kontrolních auditů. Odchylky od tohoto pravidla jsou v jednotlivých případech možné, avšak pouze za předpokladu jejich schválení příslušným certifikačním orgánem. V nových nabídkách je nezbytné tuto skutečnost vzít v úvahu při výpočtu doby trvání auditu.

Doporučuje se tedy, aby přechodovým auditem byl již první audit po 20. únoru 2020.

Dotazy: Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. +420 602 664 895, e-mail: saroch@tuev-nord.cz

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax : 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz