ISO 45001

Systém managementu BOZP podle ISO 45001

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je “červenou nití”, která prochází všemi procesy organizace. ISO 45001 stanovuje požadavky na systém managementu BOZP a zlepšování jeho výkonnosti. Nenabízí specifická výkonnostní kritéria, ani neposkytuje podrobný návod na implementaci systému managementu, ale upravuje obecné zásady pro zavedení, udržování a trvalé zlepšování systému managementu BOZP. Tato norma je použitelná ve všech organizacích, které si přejí vytvořit systém pro řízení rizik BOZP, spojených s činnostmi organizace vůči zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám. Je plně kompatibilní s normami ISO 9001 a ISO 14001. Certifikace podle ISO 45001 představuje celosvětově uznávaný průkaz zavedení efektivního systému řízení BOZP.

Po úspěšném absolvování certifikačního auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky normy ISO 45001:2018 (příp. podle ČSN 45001:2019).

 

Co obsahuje požadavková norma ISO 45001?

Tak především plnou kompatibilitu s již existujícími požadavkovými normami ISO pro systémy managementu – zejména pak ISO 9001 a ISO 14001. Je totiž genericky strukturována do tzv. struktury vysoké úrovně, takže obsahuje stejný počet 10 základních kapitol. Oproti předchozí normě pro systém managementu BOZP OHSAS 18001, jsou požadavky ISO 45001 rozšířeny o podrobnosti doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Zejména se to týká konceptu konzultací s pracovníky a jejich spoluúčasti na záležitostech BOZP a dále aplikací hierarchie nástrojů pro řízení rizik, které zahrnují odstranění nebezpečí, snížení rizik substitucí nebezpečných procesů, činností, materiálů a zařízení, dále využití technických, organizačních a administrativních nástrojů, včetně výcviku, a až v poslední řadě použití vhodných ochranných pomůcek. Větší důraz je také kladen na proces nakupování a zejména pak outsourcingu. Tyto zásady však plně podporuje právo Evropské Unie, včetně české legislativy, takže největší novinkou pro certifikované organizace může být integrace dosavadních nástrojů managementu BOZP s novým konceptem norem ISO pro systémy managementu, který zahrnuje strategické řízení prostřednictvím kontextu organizace, plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran a identifikace rizik a příležitostí pro strategické záměry. Výhodou proto je předchozí certifikace podle ISO 9001, respektive ISO 14001.

 

Kromě toho poskytujeme otevřená školení pro interní auditory podle ISO 45001, a to jak pro začátečníky, tak i pro již dříve školené auditory, kterým končí platnost osvědčení.

 

Pro více informací: Mgr. Viktor Šaroch, Mob.: +420 602 664 895, E-mail: saroch@tuev-nord.cz

V případě zájmu o školení:
Ing. Zuzana Šimonová, Mob.: +420 605 075 945, E-mail: simonova@tuev-nord.cz

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz