MENU

E-POSTA İLETİSİ GÖNDERİMİ (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI)

E-POSTA İLETİSİ GÖNDERİMİ (ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ / POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (TÜV), tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve e-posta iletilerinin gönderimi sürecine dair kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekteyiz.
Aydınlatma Metni’nin Amacı ile Şirketimizin Konumu:
TÜV, e-posta iletilerinin gönderimi sürecinde “ürün veya hizmet alan kişi”lere – “potansiyel ürün veya hizmet alıcıları”na ilişkin kişisel veriler bakımından KVKK kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca ilgili kişilerin TÜV tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
E-Posta İletilerinin Gönderimi Sürecinde Ürün veya Hizmet Alan Kişilere / Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarına Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
E-posta iletilerinin gönderimi sürecinde ürün veya hizmet alan kişilere / potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ait kişisel veriler; açık rıza verilmesi halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetlerinin icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla işlenmektedir. 
TÜV tarafından kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde de ifade edildiği üzere;
-    Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-    Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
-    İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,
-    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.
Bunun yanında 5. Madde kapsamında, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) açık rızası alınmak kaydıyla işlenmesi mümkün olan kişisel veriler, ancak bahse konu açık rızaların edinilmesi yoluyla işlenmektedir.
E-posta İletilerinin Gönderimi Sürecinde Ürün Veya Hizmet Alan Kişilerin /  Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarının Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve Bu Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Aşağıda TÜV tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika ile arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
•    Ad ve Soyad
•    Telefon Numarası 
•    E-posta Adresi

TÜV; E-posta iletilerinin gönderimi sürecine katılan ürün veya hizmet alan kişilere / potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ait verileri  iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım faaliyetlerinin icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla, meşru menfaatleri çerçevesinde, yukarıdaki açıklamalara bağlı ve mevzuattaki sınırlamalara uygun olarak işlemekte ve toplamaktadır.
Yukarıda belirtilen kişisel verilerin TÜV tarafından yurt içinde ve yurt dışında işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin açık rıza vermesi gerekmektedir. 
Bunun yanında yukarı anılan amaçlarla ürün veya hizmet alan kişilere / potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına e-posta iletilerinin ulaştırılmasına ilişkin Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili kişinin onay vermesi gerekmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. 
Kişisel verileriniz;
Açık rıza vermeniz halinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla, Şirketimizin operasyonel işlemleri ve yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle kişisel verileriniz yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına verilerinizin aktarılması açık rızanıza tabi değildir):
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
•    Denetçiler 
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  (Türkiye Akreditasyon Kurumu)
Açık rıza vermeniz halinde ve yurtdışında belirtilen amaçlarla; Şirketimizin operasyonel işlemleri, sunucuların kullanımı, hizmet alımı ve yurt dışında faaliyet gösterilmesi ile global çapta bir firma olması nedeniyle kişisel verileriniz yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir:
Yurtdışı Alıcı Grupları: 
•    Topluluk Şirketleri (TÜV Nord GMHB & Co. Kg)
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)
Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız ve yukarıda ifadesini bulan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz hard copy, hard disk, e-posta sunucusuna kayıt, yazılım programlarına kayıt yöntemleriyle elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma şekli
Kişisel verileriniz, e-posta iletilerinin gönderimi sürecinde dijital yollarla ve elden toplanmakta ve işlenmektedir.  
Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,
-    Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-    Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-    Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. 
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
-    Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
-    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
-    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
-    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
-    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
-    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz internet sitemizde bulunan F-1410 İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla; ( www.tuv-nord.com/tr/tr/hakkimizda/kvkk-aydinlatma-metni/ )
●    kvk@tuv-turkey.com adresine elektronik posta göndererek,
●    Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat Şirketimize başvurarak,
●    Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Kozyağatı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Odak Plaza Blok No:5 İç Kapı No:4 Kadıköy/İSTANBUL adresine göndererek,
●    Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvk@tuv-turkey.com adresine e-posta göndererek,
●    Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle tuvteknik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kişisel Veri Sahipleri olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.