Sertifika Sorgulama

Belge Sorgulama

Sertifika geçerliliği, ( askıya alma yada iptal olma durumu ) hakkında bilgi almak için TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin sorgu@tuv-turkey.com adresine e-mail gönderilebilir. E-mail mesajında sertifikanın tescil numarası ve kuruluşun ünvanı belirtilmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli ziyaretçimiz;
Bu bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin "Kişisel Verilerinin" işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. Tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. 
1.    Aydınlatma Metninin Amacı ve Firmamızın Veri Sorumlusu Konumu
TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.  ziyaretçi ve hizmet alan sizlere ilişkin kişisel veriler bakımından KVKK kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan KVKK kapsamındaki verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Katılımcılara ait kişisel veriler; TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından sertifikalarınızın sorgulanabilmesi için iletişim formu kapsam ve amacı doğrultusunda ve yalnızca bu amaçla sınırlı olmak üzere KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. 
3.    Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler 
Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri"; ad, soyad, e-posta adresini ifade etmektedir. KVKK'nın 3. ve 7. maddeleri dairesince geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
4.    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, Kanun'un 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin 3. maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla ve bu kapsam ile sınırlı olmak üzere TÜV NORD'un diğer şubelerine ve ilgili şirketlere aktarabilir.  Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla tarafımızca Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. 
5.    Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
Kanun uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.
6.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
7.    Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızda yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK'nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükellefiz. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

GENEL BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

TÜV NORD GROUP

NOT: TÜV NORD GROUP sistemi kullandığımızdan dolayı, daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.

 

TÜV NORD GROUP - PRIVACY POLICY - DATA PROTECTION

TÜV NORD GROUP-  General Terms and Conditions of TÜV NORD GROUP