MENU

KVKK - Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin ulusal mevzuatımızdaki temel kanun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olup; bahse konu kanun 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş,  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. İşbu metinde yer alan “Kişisel Veri” kavramı, kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Şirketimiz, tarafınıza ait kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, haklarınızı korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı, korunması ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Firmamızın Veri Sorumlusu Konumu
Şirketimiz TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (TÜV NORD TÜRKİYE) müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verileri işlemesi ve yönetmesi sebebiyle “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin TÜV NORD TÜRKİYE tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.
 

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler; İş süreçlerinin devamı amacıyla işlenmektedir. 
Şirketimizce kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde de ifade edildiği üzere;

 •   Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 •   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 •   Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 •   İlgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) kendileri tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmiş olması,
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ile Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.


Bunun yanında 5. Madde kapsamında, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) açık rızası alınmak kaydıyla işlenmesi mümkün olan kişisel veriler, ancak bahse konu açık rızaların edinilmesi yoluyla işlenmektedir.
Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerini ifade eden özel nitelikli kişisel veriler ise, ancak ilgili kişinin açık rızası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen gerekli önlemlerin alınması ve Kanun’un 6. Maddesinde yer alan şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu metinde yer alan amaçlarla sınırlı olarak yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilir.  Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla tarafımızca Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işlenip saklanabilir. 

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  uyarınca, tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz, e-posta yoluyla,elden, websitesi üzerinden veya posta yoluyla toplanabilmektedir ve işlenebilmektedir.

  
Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,

 •   Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 •   Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 •   Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

 amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. 
 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 •  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 •  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.
KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 
Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Taleplerinizi kvk@tuv-turkey.com mail adresi üzerinden aşağıdaki linkte bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak gönderebilirsiniz.
 

Download
 • İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU - KVKK
 • 37 KB
 • DOCX