İletişim

TÜV NORD Turkey TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI (ONLİNE İLETİŞİM FORMU)

       

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (Kısaca “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler (ad soyad, çalışılan şirket, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak talep, dilek, temenni ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; reklam, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin icrası ile bu doğrultuda formu dolduranlara e-posta ve SMS yoluyla ulaşılabilmesi amacıyla web sunucusuna kayıt yöntemiyle ve www.tuv-nord.com/tr/tr/iletisim-formu-1/ adresli online iletişim formu vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. hükümlerine uygun olarak; veri sorumlusunun meşru menfaatleri ile açık rızanın alınması kanunlarda öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz. 
2. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir. 
Açık rıza vermeniz halinde Şirketimizin meşru menfaatleri ve yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle kişisel verileriniz yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir. (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına verilerinizin aktarılması açık rızanız tabi değildir):
Yurtiçi Alıcı Grupları: 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (……)
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Açık rıza vermeniz halinde Şirketimizin meşru menfaatleri, sunucuların kullanımı, hizmet alımı ve yurt dışında faaliyet gösterilmesi ile global çapta bir firma olması nedeniyle kişisel verileriniz yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir
Yurtdışı Alıcı Grupları: 

 • Web Sitesi Hizmet Sağlayıcıları  (TÜV NORD Service GmbH & Co. KG)
 • İş Ortağı  (TÜV NORD Service GmbH & Co. KG)

3. Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
 
Global çapta faaliyet gösteren Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

4. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını  Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5 Kat: 4 Odak Plaza, Kozyatağı, 34742  Kadıköy/İSTANBUL  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvk@tuv-turkey.com adresine ve tuvteknik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
TÜV NORD Turkey TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.

TÜV NORD Turkey TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ (ONLİNE İLETİŞİM FORMU)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatına haiz TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: 
Web sunucusuna kayıt yöntemiyle ve https://www.tuv-nord.com/tr/tr/iletisim/ adresli online iletişim formu vasıtasıyla TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. ile paylaştığım (ad soyad, çalışılan şirket, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyetten ibaret kişisel verilerimin; talep, dilek, temenni ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; reklam, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin icrası ile bu doğrultuda formu dolduranlara e-posta ve SMS yoluyla ulaşılabilmesi amaçlarıyla, kutucuğu işaretlemem durumunda TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A.Ş. tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum:

 • TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol Ve Belgelendirme A.Ş. tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.     ☐

Şirketin meşru menfaatleri ve yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle kişisel verilerimin kutucukları işaretlemem durumunda yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum. (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına verilerinizin aktarılması açık rızanıza tabi değildir):
Yurtiçi Alıcı Grupları: 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (……)   
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Şirketin meşru menfaatleri, sunucuların kullanımı, hizmet alımı ve yurt dışında faaliyet gösterilmesi ile global çapta bir firma olması nedeniyle kişisel verilerimin kutucukları işaretlemem durumunda yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum:

Yurtdışı Alıcı Grupları: 

 • Web Sitesi Hizmet Sağlayıcıları  (TÜV NORD Service GmbH & Co. KG)
 •  İş Ortağı  (TÜV NORD Service GmbH & Co. KG)            

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından “Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı - (Online İletişim Formu)” ile bilgilendirildiğimi; yalnızca işaretlemiş olduğum kutucuklar kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, yurt içine/yurt dışına aktarılmasına bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

İletişim

* ile işaretlenmiş alanlar zorunlu alanlardır

Verilerinizi koruyoruz. Kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz ve İnternet sayfalarımızı ziyaret ederken kendinizi güvende ve rahat hissetmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Lütfen Gizlilik politikamıza dikkate alınız.

Bir iletişim formunda tarafınızdan gönderilen veriler yalnızca bizim tarafımızdan iletişim amacı için kullanılır (örneğin talebinizi yerine getirmek için). Verileriniz başka şirketlerle paylaşılmaz. İsterseniz, kullandıktan hemen sonra verilerinizi sistemimizden sileceğiz; lütfen bize bu konuda bir e-posta gönderiniz.