MENU

Certyfikacja ISO 9001

Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych standardów, który mogą stosować firmy i instytucje różnej wielkości dla różnych wyrobów i usług, ze wszystkich branż w dowolnym miejscu na świecie. Spełnienie wymagań normy pozwala wprowadzić systematyczny nadzór nad działaniami mającymi na celu zapewnienie, że spełnione są potrzeby i wymagania Klientów oraz nadrzędne wymagania.

Jakie są korzyści z systemu ISO 9001?

Korzyści zewnętrzne:

  • wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego zgodnie z wymaganiami międzynarodowego standardu
  • poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymaganiem w przetargach, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach NFZ (usługi medyczne), pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych)
  • stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych

Korzyści wewnętrzne:

  • zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów, a tym samym ich wyników, spełniających wymagania Klientów oraz mających zastosowanie wymagań prawa i innych, do których spełnienia dana organizacja jest zobowiązana
  • zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskiwanych z procesów monitorowania i pomiarów wyrobów, usług jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i ciągłego doskonalenia
  • poprawa efektywności biznesowej przedsiębiorstwa

Certyfikacja przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na zgodność z ISO 9001 pokazuje zaangażowanie w jakość, chęć ciągłego doskonalenia i jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.

Jak wygląda proces certyfikacji?

Proces certyfikacji ISO 9001 przebiega dwuetapowo. Etap I to ocena gotowości systemu zarządzania do certyfikacji , a Etap II polega na sprawdzeniu skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania w organizacji.

Podczas certyfikacji ISO 9001, następuje m.in. przegląd polityki jakości, procedur, analiza czym dla organizacji jest jakość oraz weryfikacja czy ustanowione cele jakościowe zawarte w programach zarządzania są mierzalne i osiągalne. Ocena wdrożenia systemu zarzadzania jest dokonywana poprzez wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumentów i udokumentowanych informacji oraz poprzez obserwację obszarów systemu i realizowanych procesów.

Po pozytywnie zakończonej certyfikacji zostanie wydany certyfikat spełnienia wymagań normy ISO 9001 na okres 3 lat. Po pierwszym i drugim roku realizowane są audity nadzoru, które mają na celu zweryfikowanie, czy system zarządzania jest skuteczny, doskonalony i nadal spełnia wymagania standardu ISO 9001.

Adam Prysok

Krajowy Manager Sprzedaży ds. Certyfikacji
+48 32 786 46 40

+48 609 716 390

a.prysok@tuv-nord.pl