MENU

Komunikat - Nowelizacja ISO 9001, 14001

Szanowni Państwo,

nowe wydania norm ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością oraz ISO 14001:2015 System zar System Zarządzania Środowiskowego.

Ządzania środowiskowego ukazały się 15 września 2015 r. Zastępują one dotychczas obowiązujące wydania. Polski Komitet Normalizacji opublikował nowe normy: PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09 odpowiednio 7 października 2015 r. i 30 września 2015 r. (wersje angielskie)
Poniżej przekazujemy Państwu zasady dotyczące procesu przejścia certyfikacji systemów zarządzania jakości i środowiskowego z poprzednich norm na wydania z roku 2015.

Okres przejściowy

Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015 r., w którym można przejść na nowe normy. Wydane wg norm ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty będą ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 14.09.2018 r.

Przejście na nowe normy

Ustalono trzyletni okres przejściowy, liczony od 15.09.2015 r., w którym można przejść na nowe normy. Wydane wg norm ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005) certyfikaty będą ważne tylko do końca okresu przejściowego tzn. do 14.09.2018 r. Przejście na nowe normy Przejście może nastąpić podczas auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji), auditu nadzoru lub auditu dodatkowego. Ponieważ nowe normy zawierają nowe wymagania, które muszą być podczas auditu ocenione, potrzebny jest zwiększony nakład czasu auditowego. Zwiększenie czasu dotyczy tylko auditu, podczas którego następuje przejście na nową normę.

Przejście w ramach auditu ponownej certyfikacji

Dodatkowy czas auditowy w ramach auditu ponownej certyfikacji wynosi 10% czasu trwania tego auditu jednak nie mniej niż 0,25 dnia auditowego (2 godziny) dla każdej z norm.

Przejście w ramach auditu nadzoru

Dodatkowy czas auditowy w ramach auditu nadzoru wynosi 20% czasu trwania tego auditu jednak nie mniej niż 0,5 dnia auditowego (4 godziny) dla każdej z norm.

Przejście w ramach auditu dodatkowego.

Czas trwania auditu jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

Nasze zalecenia

Zanim zdecydują się Państwo na jedną z ww. opcji należy upewnić się, że wymagania nowego wydania normy są przez Wasz system zarządzania spełnione.

Ponieważ nowe wymagania dotyczą całej organizacji zalecamy przejście podczas auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji). Taki wybór pozwoli także na oszczędzenie dodatkowych kosztów związanych z wystawieniem certyfikatu po audicie nadzoru.

Inne informacje

Jednostki certyfikujące systemy zarządzania będą mogły wydawać akredytowane certyfikaty zgodności z nowymi normami dopiero po uzyskaniu akredytacji uwzględniającej ww. normy.
Sytuacja TÜV NORD Polska jest następująca:

  • Możemy już obecnie wydawać akredytowane certyfikaty zgodności z normami ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015 w ramach akredytacji DAkkS uzyskanej dla tych norm przez naszą jednostkę TÜV NORD CERT.
  • Jako polska jednostka certyfikująca akredytowana w PCA nie możemy jeszcze wydawać akredytowanych certyfikatów zgodności z normami PN-EN ISO 9001:2015 lub PN-EN ISO 14001:2015. Będzie to możliwe po uzyskaniu akredytacji PCA uwzgledniającej ww. normy. O fakcie uzyskania akredytacji (planowane w pierwszej połowie 2016 r.) poinformujemy Państwa osobnym komunikatem.

Dokumenty źródłowe:
Komunikat PCA nr 177 z dnia 28.10.2015 r., Wytyczne IAF ID 9:2015, Wytyczne IAF ID 10:2015 (http://www.pca.gov.pl)

Katowice, 19.11.2015
Andrzej Kostecki
Dyrektor Certyfikacji
TÜV NORD Polska