Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη ανάδειξης των αειφόρων πρακτικών που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις, καθώς και στην επιβεβαίωση της επίδοσης των εταιρειών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχει υπηρεσίες για την ανεξάρτητη επαλήθευση και τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των στοιχείων που αναγράφονται στους Εταιρικούς Απολογισμούς Αειφορίας (Sustainability Reports) που δημοσιεύονται σε ετήσια βάση.

Ο έλεγχος της επαλήθευσης των Απολογισμών αειφορίας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών Αειφορίας του GRI (Global Reporting Initiative) και πιο συγκεκριμένα την σειρά Οδηγιών GRI-G4. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει επίσης υπηρεσίες επαλήθευσης εταιρικών πρακτικών αειφορίας που στηρίζονται στις αρχές και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου οδηγιών εταιρικής ευθύνης ISO 26000:2010. Πιο αναλυτικά:

Επαλήθευση με βάση τη νέα σειρά οδηγιών G4

Η επαλήθευση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους Εταιρικούς Κοινωνικούς Απολογισμούς, πραγματοποιείται με βάση τις απαιτήσεις των οδηγιών σύνταξης απολογισμών του Global Reporting Initiative (GRI) – Sustainability Reporting Guidelines (GRI-G4) και με βάση τις διαδικασίες επαλήθευσης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) . Η βάση αναφοράς που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση είναι ο πίνακας περιεχομένων του απολογισμού (GRI CONTENT INDEX), σε συνδυασμό με την δήλωση της εταιρίας για το επίπεδο ανάπτυξης του απολογισμού της. Η εξωτερική επαλήθευση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) έρχεται να επιβεβαιώσει τα επίπεδα ανάπτυξης του απολογισμού ως ακολούθως:

  • Βασικό (Core): Αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων (materiality analysis) και αναφορά τουλάχιστον ενός δείκτη (indicator) από κάθε ουσιαστικό θέμα.
  • Περιεκτικό (Comprehensive): Αποσαφήνιση των ουσιαστικών θεμάτων και αναφορά όλων των δεικτών που αφορούν το κάθε ουσιαστικό θέμα.

ΙΙ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε επέκταση της επαλήθευσης της εταιρικής δήλωσης επιπέδου του Απολογισμού Αειφορίας, υπάρχει η δυνατότητα της εξωτερικής επαλήθευσης των δεδομένων και των δεικτών που παρατίθενται στα Ουσιαστικά Θέματα τα οποία έχουν προκύψει μετά από την διαβούλευση της Εταιρίας με τους Συμμετόχους της (Stakeholders). Η επαλήθευση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε αυτή την περίπτωση, έγκειται στην διενέργεια ελέγχων με σκοπό την εύρεση των αντικειμενικών ευρημάτων που τεκμηριώνουν τις δημοσιεύσεις της εταιρίες σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες ανά Ουσιαστικό Θέμα

Και στις δύο περιπτώσεις παρέχεται αναλυτική αναφορά (report) σχετικά με το επίπεδο τήρησης των οδηγιών GRI-G4 για κάθε παράγραφο του απολογισμού.

Το σύνολο της διαδικασίας που ακολουθείται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σχετικά με την επαλήθευση των Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά την τελική έκδοση των Απολογισμών, καθώς και την περαιτέρω αναγνώριση των εταιριών μέσα από ένα διεθνές και αξιόπιστο σήμα.

Επαλήθευση αειφόρων πρακτικών με βάση το πρότυπο οδηγιών ISO 26000:2010

Το Διεθνές Πρότυπο Οδηγιών ISO 26000:2010 δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να δραστηριοποιηθούν στα θέματα εκείνα που θα προκύψουν μετά από την διαβούλευση με τους συμμετόχους τους.

Το ISO 26000:2010 δεν περιγράφει τις αρχές ενός συστήματος διαχείρισης και δεν δύναται να πιστοποιηθεί από τρίτο φορέα. Αντιθέτως θέτει ως βασικά θέματα μίας αειφόρου λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους), τα ακόλουθα:

  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Εργασιακές πρακτικές
  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Αρχές ορθής επιχειρησιακής πρακτικής
  • Σεβασμός του καταναλωτή
  • Διαβούλευση με την κοινωνία και ανάπτυξη 

Οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν κάποιες ή όλες από τις αειφόρες αρχές και να θεσπίσουν, σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις του προτύπου και πάντοτε σε διαβούλευση με τους συμμετόχους τους, τις ενέργειες εκείνες που θα επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα και κατά συνέπεια όφελος τόσο για την εταιρία όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει υπηρεσίες επαλήθευσης των πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και οι οποίες έχουν ως βάση αναφοράς τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 26000:2010.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz