Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές

ΟΦΕΛΗ

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία

Η Νέα Έκδοση ISO 9001:2015 «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας –Απαιτήσεις»

Το πρότυπο ISO 9001 παρουσιάστηκε το 1987 από τον οργανισμό ISO (International Organization for Standardization) ως συνέχεια του βρετανικού προτύπου BS 5750. Η γλώσσα της πρώτης αυτής έκδοσης του Προτύπου επηρεάστηκε ισχυρά από τα αυστηρά πρότυπα του αμερικάνικου στρατού, γι 'αυτό και η εφαρμογή του ήταν πιο προσιτή στην βιομηχανική παραγωγή, παρά σε οποιαδήποτε άλλο κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας. Παρόλο που η αρχική πρόθεση του οργανισμού ISO ήταν να θέσει μέσα από την εφαρμογή ενός τέτοιου προτύπου τις βασικές Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας στην επιχειρηματική κοινότητα, αυτό δεν έγινε πράξη. Στην έκδοση του 1994 (ISO 9000: 1994), έγινε μια πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της έννοιας ‘προλαμβάνω’. Δυστυχώς όμως οι εταιρείες ήδη είχαν συνηθίσει να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου δημιουργώντας ‘ράφια’ διαδικασιών που οδηγούσαν σε γραφειοκρατία. Η έννοια λοιπόν της συνεχούς βελτίωσης μέσα από την πρόληψη ήταν ιδιαίτερα δύσκολή σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Η έκδοση του προτύπου το 2000 προσπάθησε να κάνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Τοποθέτησε την έννοια της διαχείρισης ποιότητας στην καρδιά του προτύπου. Έτσι, εισάγεται το σύνολο των οκτώ βασικών αρχών διαχείρισης ποιότητας, με σκοπό να λειτουργήσει ως κοινή βάση για όλα τα πρότυπα που αφορούν στη διαχείριση της ποιότητας.

Σήμερα λοιπόν, σχεδόν 40 χρόνια από την πρώτη έκδοση του ISO 9001, η Τεχνική Επιτροπή του ISO για το ISO 9001 αποφάσισε ότι η ανασκόπηση και αναθεώρηση του προτύπου είναι πλέον επιβεβλημένη ώστε:

 • να δημιουργηθεί μια κοινή μορφή και γλώσσα στα πρότυπα που να επιτρέπει την εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης (όπως πχ με το ISO 14001, OHSAS 18001 κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός ISO σχεδίασε μια κοινή δομή για όλα τα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει κοινό σχήμα, όρους και έννοιες (Higher Level Structure).
 • να μειωθούν οι απαιτήσεις για τεκμηρίωση, δίνοντας έμφαση στην αξία της οργάνωσης και στον πελάτη
 • να διατηρηθεί η σημασία των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για την αγορά. Στην νέα έκδοση ο οργανισμός ISO επιχειρεί μια νέα αλλαγή στην φιλοσοφία του προτύπου (ISO 9001:2015), διατηρώντας πάντα τον προσανατολισμό του στις 8 βασικές αρχές τις ποιότητας και τη θεμελιώδη προσέγγιση για την διαχείριση ποιότητας: Σχεδιάζω – Ενεργώ – Ελέγχω – Βελτιώνω. 

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου

Η γλώσσα και η πρόθεση του προτύπου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του. Καινούριοι ορισμοί εισήχθησαν για τα ενδιαφερόμενα μέρη, το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και τις διακινδυνεύσεις

Οι απαιτήσεις που είναι πιο πιθανό να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον οργανισμό περιλαμβάνουν:

 • Τον καθορισμό των σχετικών εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των επιθυμούμενων αποτελεσμάτων του ΣΔΠ.
 • Τον καθορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και των απαιτήσεών τους
 • Τη ενσωμάτωση των στόχων του ΣΔΠ στις επιχειρησιακές διεργασίες
 • Τν συμβατότητα της πολιτικής ποιότητας και των στόχων με την στρατηγική κατεύθυνση του
 • Τη θεώρηση των επιδόσεων του ΣΔΠ στον στρατηγικό σχεδιασμό
 • Τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απειλών και των ευκαιριών του οργανισμού
 • Την ανασκόπηση από την διοίκηση που ενσωματώνει τις παραπάνω απαιτήσεις. 

Μεταβατική περίοδος

Η TÜV HELLAS με έμπειρους επιθεωρητές έχει πιστοποιήσει, από την έναρξη των εργασιών του οργανισμού, περισσότερες από 10.000 εταιρείες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Λίβανο, στη Ρουμανία , στη Βουλγαρία , στην Αίγυπτο , στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή κατέχοντας ηγετική θέση στη χώρα μας. Επιπλέον πραγματοποιεί ήδη επιθεωρήσεις βάσει της νέας έκδοσης ISO 9001:2015.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz