Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

ISO 29990:2010 «Υπηρεσίες εκμάθησης στη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση-Βασικές απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας»

Το Πρότυπο ISO 29990 :2010 είναι ένα νέο διεθνές Πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (εντός ή εκτός της επιχείρησης).

Το ISO 29990 :2010 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και απευθύνεται τόσο σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης όσο και σε τμήματα εταιρειών που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Η γνώση αποτελεί κύριο παράγοντα της εταιρικής διακυβέρνησης και η εκπαίδευση θεωρείται πλέον ως βασική υπηρεσία που συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 29990:2010

  • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και τις στρατηγικές
  • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
  • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται
  • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά
  • Ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των Διευθύνσεων/ Τμημάτων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης 

Η TÜV HELLAS προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 29990:2010

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz