ΕΛΟΤ 1429 -Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων

ΕΛΟΤ 1429 : 2008 «Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα-Απαιτήσεις»

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 συνδυάζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με αυτές ενός συστήματος διαχείρισης έργων.

Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου2014-2020, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Το πρότυπο, συνοδεύεται από τρεις οδηγούς εφαρμογής που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις εφαρμογής και για τις τρεις κατηγορίες έργων:

  • ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής»
  • ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών»
  • ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»
  • Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 μπορεί να εφαρμόζεται και από οργανισμούς που υλοποιούν έργα μη δημοσίου χαρακτήρα και επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαχειριστική τους επάρκεια.
  • Η TÜV HELLAS είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ για το ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 ,ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 και προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης και επιβεβαίωσης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων, υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας.