Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής

Συστήματα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής

Το ISO/IEC 20000 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM).

Η πληροφορική είναι πλέον σημαντική για την παροχή υπηρεσιών. Όμως υπάρχουν ολοένα και αυξανόμενες ανησυχίες για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, εσωτερικών και εξωτερικών, που δεν αντιστοιχούν με τις εταιρικές ανάγκες ή τις ανάγκες των πελατών.

Το ISO/IEC 20000-1 είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο που έχει ως στόχο τη Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΔΠΥΠ-ITSM). Περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διεργασιών διαχείρισης για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στην επιχείρηση και στους πελάτες της. Αν ο πρωταρχικός σκοπός λειτουργίας ενός οργανισμού είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής τότε η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 20000 είναι σχεδόν απαιτητή.

Το ISO/IEC 20000-1 επικεντρώνεται μόνο στις διεργασίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, και στο διαχειριστικό σύστημα που τις υποστηρίζει. Παρέχει ένα εμπεριστατωμένο, αναγνωρισμένο και δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης, που επιτρέπει σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών να προγραμματίσει, να διαχειριστεί, να παραδώσει, να παρακολουθήσει, να ανασκοπήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.

Το πρότυπο λαμβάνει υπόψη όχι μόνο λειτουργικά θέματα αλλά εστιάζεται και στους εταιρικούς ελέγχους που καλύπτουν σχετιζόμενα ρίσκα, οικονομικά στοιχεία, πόρους και δυνατότητες παρέχοντας μια σωστή υποδομή ώστε ο κλασσικός κύκλος Προγραμματίζω, Εφαρμόζω, Παρακολουθώ, Ελέγχω (ΠΕΠΕ-PDCA) να διαχειρίζεται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Το ISO/IEC 20000-1 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και από κάθε εργασιακό χώρο που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής. Το πρότυπο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εσωτερικούς (μέσα στον οργανισμό) παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως τμήματα πληροφορικής, και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς τρίτους (outsourcing).

 

Οφέλη του ISO/IEC 20000-1

  • Βελτιωμένη ποιότητα των εταιρικών λειτουργιών μέσω της διασφάλισης ότι οι εταιρικές διεργασίες αντιστοιχούν στους εταιρικούς στόχους.
  • Οι πελάτες γνωρίζουν τι να αναμένουν από τον οργανισμό και τι απαιτείται από αυτούς ώστε να εξασφαλίσουν ότι η υπηρεσία δίδεται αποτελεσματικά. 
  • Δικαιολογημένα και αποδεκτά κόστη για την υποδομή πληροφορικής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
  • Η αυξημένη επίγνωση σε όλο τον οργανισμό σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφορικής επιτρέπουν στον οργανισμό να τις χρησιμοποιήσει καλύτερα με τη δημιουργία ενός Καταλόγου Υπηρεσιών. 
  • Η αυξημένη επίγνωση των εταιρικών αναγκών διευκολύνει καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. 
  • Βελτιωμένη ικανότητα στην αναγνώριση αλλαγών τάσεων ώστε να προσαρμόζεται γρηγορότερα ο οργανισμός στις νέες απαιτήσεις και την ανάπτυξη της αγοράς (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα).
  • Βελτιωμένη ικανότητα μετρήσεων και αναφορών διαχείρισης που διευκολύνουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης της πληροφορικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz