Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΕΛΟΤ HD 384

Το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το Πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ασφαλή λειτουργία τους. Με την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004, το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το Πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους.

Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν για:

  • τα άτομα
  • τα κατοικίδια ζώα και τα ζώα εκτροφής
  • τα διάφορα αγαθά 

που βρίσκονται στην περιοχή αυτών των εγκαταστάσεων.

Οι κίνδυνοι που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν εξαιτίας της λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μπορεί να οφείλονται:

  • στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το σώμα ατόμων ή ζώων
  • σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, πυρκαγιά ή αλλοίωση αγαθών

Με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού και διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό από πληθώρα έργων, η TÜV HELLAS αποτελεί εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, έχοντας επιθεωρήσει εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εμπορευματικές αποθήκες και πολλά ακόμα.