Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για τις εταιρείες που παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις για την Εφαρμογή Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για τις εταιρείες που παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στόχος της εφαρμογής του προτύπου είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των καταναλωτών.

Το πρότυπο ISO 22716 περιγράφει τις απαιτήσεις και παρέχει τις οδηγίες εφαρμογής ορθών πρακτικών στη βιομηχανία καλλυντικών προϊόντων. Ενσωματώνει κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές μεθόδους σχετικά με την οργανωτική και τεχνική καθοδήγηση για τη διαχείριση των ανθρώπινων, τεχνικών και διοικητικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και διάθεση των καλλυντικών προϊόντων.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ 1223/2009, με υποχρεωτική εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2013, καθιστά ως απαίτηση την υιοθέτηση των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής στις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22716 από εταιρείες που εμπλέκονται στη βιομηχανία καλλυντικών αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών με την επικείμενη νομοθετική απαίτηση.

Η TÜV HELLAS έχει πιστοποιήσει με πρότυπα συστήματος διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001) πληθώρα εταιρειών από τον ευρύτερο τομέα των καλλυντικών και διαθέτει έμπειρη ομάδα επιθεωρητών με εκτεταμένη γνώση στις διαδικασίες παραγωγής καλλυντικών προϊόντων προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επιθεώρησης με το νέο πρότυπο ISO 22716.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz