Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων

ISO 22000:2005 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)

TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005, με διαπίστευση τόσο από τον ελληνικό φορέα διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ) όσο και από τον γερμανικό (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS).

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης 

δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:

 • στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και
 • σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:

 • η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων 
 • η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 • η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων 
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης 
 • η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης 
 • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά 

Η TÜV HELLAS είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και εμπειριών. Διεξάγοντας με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο και εχέμυθο επιθεωρήσεις πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων προσδίδει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών της.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz