Ασφάλεια Τροφίμων

Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

To HACCP Codex Alimentarius είναι διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Η TÜV HELLAS παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με την προδιαγραφή HACCP Codex Alimentarius, με γερμανική διαπίστευση (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS).

To HACCP Codex Alimentarius είναι μία διεθνής προδιαγραφή που βασίζεται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων. Εκδόθηκε από την επιτροπή του Codex Alimentarius και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών υγιεινής βασιζόμενο:

 • Στην ανάλυση και τον εντοπισμό των κινδύνων 
 • Στην αξιολόγηση αυτών ως προς την κρισιμότητας τους 
 • Στην καθιέρωση κρίσιμων σημείων ελέγχου 
 • Στην θέσπιση κρίσιμων ορίων 
 • Στον τεκμηριωμένο έλεγχο και την επαλήθευση των προληπτικών μέτρων 

Μέσω της παρακολούθησης και της επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται, δημιουργείται ένα προληπτικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που επιτυγχάνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και αποτελεί εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, και συμπεριλαμβάνει:

 • Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 • Επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση 

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση του HACCP Codex Alimentarius, περιλαμβάνουν:

 • τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 • μείωση των αστοχιών και εντοπισμό τυχόν εσφαλμένων πρακτικών 
 • ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων 
 • το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης 
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προΪόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης 

Η TÜV HELLAS είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και εμπειριών. Διεξάγοντας με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο και εχέμυθο επιθεωρήσεις πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων προσδίδει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών της.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz