Παραγωγή / Διανομή Ζωοτροφών Ελεγχόμενων ως προς ΓΤΟ

ΓΤΟ

H TÜV HELLAS κατάρτισε ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την παραγωγή και την παράδοση σύνθετων ζωοτροφών ελεγχόμενων ως προς τους ΓΤΟ.

Ελλείψει μια ενιαίας νομοθεσίας (Ευρωπαϊκής και Ελληνικής) σχετικά με την παρουσία Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στις πρώτες ύλες, τα πρόσθετα και τα σύνθετα τρόφιμα, η TUV HELLAS κατάρτισε ένα πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την παραγωγή και την παράδοση σύνθετων ζωοτροφών ελεγχόμενων ως προς τους ΓΤΟ. Οι απαιτήσεις αυτές καθορίστηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται με τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον (2001/18/CE). Στην εισαγωγή των κανονισμών που αφορούν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (CE 1829/2003; GM Feed-Food), την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα (CE1830/2003; GM Tracability), το πρότυπο προσαρμόστηκε στις νέες ρυθμίσεις.

Σκοπός του παρόντος προτύπου είναι να προδιαγράψει τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθείται για την παραγωγή και τη διανομή τροφίμων που προέρχονται από πρώτες ύλες ελεγχόμενες ως προς του ΓΤΟ (<0,9%).

Ο πρωταρχικός σκοπός του προτύπου είναι η αποφυγή της σκόπιμης ελευθέρωσης ΓΤΟ στο περιβάλλον κατά την παραγωγή πρώτων υλών ή σύνθετων τροφίμων. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στην παραγωγή σύνθετων τροφίμων ελεγχόμενων ως προς τους ΓΤΟ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz