Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό

GLOBAL G.A.P. IFA (Φυτικό Πολλαπλασιαστικό Υλικό)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Plant Propagation Material είναι θέσπιση κανόνων για την παραγωγή υγειών φυτών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος όπως και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρότυπο θέτει ξεκάθαρα κριτήρια σε θέματα που αφορούν:

  • Ιχμηλασιμότητα
  • Διαχείριση Λιπασμάτων, Φυτοπροστασίας, εχθρών, Ρύπανση & Αποβλήτων 

Με την πιστοποίηση PPM το φυτώριο μπορεί να προωθήσει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις GLOBALG.A.P. αναφορικά με το Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος

Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz