Μεγάλες Καλλιέργειες

GLOBAL G.A.P. IFA (Μεγάλες Καλλιέργειες)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Fruits and Vegetables είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανησυχίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν:

  • Πολλαπλασιαστικό Υλικό
  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Διαχείριση Φυτοπροστασίας
  • Χειρισμός Συγκομισθείσας Παραγωγής; 

Στην νέα έκδοση V5 υπάρχουν οι ακόλουθες αλλαγές στις απαιτήσεις:

Ασφάλεια Τροφίμων

  • Χειρισμός Κενών Συσκευασίας Φυτοπροστασίας
  • Δολιοφθορά στα τρόφιμα
  • Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι 

Περιβάλον

  • Ενεργειακή Απόδοση
  • Υπεύθυνη Χρήση Νερού
  • Έλεγχος Ρύπανσης 

Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

Ιχνηλασιμότητα

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος

Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια εσωτερική επιθεώρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz