Αλυσίδα της Επιμέλειας στα Τρόφιμα

GLOBAL G.A.P. IFA (Αλυσίδα της Επιμέλειας στα Τρόφιμα)

Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBALG.A.P. Chain Of Custody είναι η διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με διασφάλιση της ακεραιτότητας των προϊόντων και των καταναλωτών. Είναι το βασικό εργαλείο απόδειξης χειρισμού πιστοποιημένων προϊόντων.

  • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
  • Διαχείριση Φυτοπροστασίας 
  • Χειρισμός Συγκομισθείσας Παραγωγής;

Με το GLOBALG.A.P. CoC ταυτοποιείται η κατάσταση πιστοποίησης των προϊόντων σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα όπως και θέτονται αυστηρά κριτήρια χειρισμού πιστοποιημένων προϊόντων και του διαχωρισμού τους σε σχέση μα τα μη πιστοποιημένα προϊόντα.

Τα απαραίτητα έγγραφα του συστήματος GLOBALG.A.P. είναι: Πρωτόκολλο GLOBALG.A.P.: Πρόκειται για τις απαιτήσεις του συστήματος με τις οποίες ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται Γενικός Κανονισμός GLOBALG.A.P.: Ορίζει τους κανονισμούς διαχείρισης του συστήματος Κρίσιμα Σημεία και Ορισμοί Συμμόρφωσης GLOBALG.A.P.: Περιλαμβάνει Ειδικές πληροφορίες για το πώς ο παραγωγός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την κάθε απαίτηση του συστήματος Ερωτηματολόγιο GLOBALG.A.P.: Σημεία επιθεώρησης με τα οποία θα πρέπει ο παραγωγός να συμμορφώνεται κατά την ετήσια επιθεώρηση αυτο-αξιολόγησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz