Χοίρειο Κρέας

AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Η σειρά AGRO 3 αποτελείται από πρότυπα που προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας, την εκτροφή ή αναπαραγωγή χοίρων, τη σφαγή χοίρων και την τυποποίηση χοιρινού κρέατος.

Η παραγωγή χοιρινού κρέατος αποτελεί δυναμικό πεδίο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και γενικότερα του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Για να εξασφαλιστεί όμως η ανάπτυξη και η ευημερία του κλάδου, θα πρέπει να ικανοποιεί αποδεδειγμένα τις απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών για παραγωγή κρέατος σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής.

Η σειρά AGRO 3 που εκδόθηκε από τον ΟΠΕΓΕΠ, αποτελείται από πρότυπα που προδιαγράφουν τις απαιτήσεις για την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας, την εκτροφή χοίρων σε μονάδες πάχυνσης ή και αναπαραγωγής, για τη σφαγή χοίρων και την τυποποίηση χοιρινού κρέατος.

Σκοπός των προτύπων της σειράς AGRO 3 είναι ο έλεγχος των διαφόρων χημικών και μικροβιολογικών κινδύνων που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα στο επίπεδο της εκτροφής, του σφαγείου ή του τεμαχισμού, η τήρηση της ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή της ζωοτροφής, στο επίπεδο της εκτροφής αλλά και στην παραγωγή κρέατος, η διασφάλιση της ευζωίας των ζώων και η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα πρότυπα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών χοιροτροφίας, χοιροτροφικές επιχειρήσεις αλλά και από σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος, αλλαντοβιομηχανίες και επιχειρήσεις πώλησης χοιρινού κρέατος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους είτε το καθένα ξεχωριστά είτα να επιλέξουν την πιστοποίηση όλων των προτύπων της σειράς έτσι ώστε να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση του Χοίρειου Κρέατος, προκειμένου τα προϊόντα τους να γίνουν αναγνωρίσιμα, να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η TÜV HELLAS διαθέτοντας έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σε επιχειρήσεις του κλάδου της χοιροτροφίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz