Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

AGRO 2.1, 2.2

Τα πρότυπα επιθεώρησης των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελούν την επέκταση του προτύπου ISO 14000, καθώς και στοιχείων του προτύπου ISO 9001, στη γεωργική παραγωγή.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αλλά και την εναρμόνιση με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει πλέον να βασίζονται σε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους ενώ παράλληλα σέβονται το περιβάλλον ως προς τον τρόπο παραγωγής τους.Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργήθηκαν τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στη γεωργική παραγωγή. Τα ΣΟΔ πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα επιθεώρησης έτσι ώστε να φέρουν την «έξωθεν καλή μαρτυρία» για τη λειτουργία τους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Τα πρότυπα επιθεώρησης των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αποτελούν την επέκταση του προτύπου ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), καθώς και στοιχείων του προτύπου ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) στη γεωργική παραγωγή. Στόχοι των ΣΟΔ:

 • ο καθορισμός πολιτικής στη Γεωργική Εκμετάλλευση κυρίως όσον αφορά την κάλυψη των νομικών υποχρεώσεων που αφορούν στο περιβάλλον και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης ως προς το περιβάλλον και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων,
 • ο προγραμματισμός όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, τις νομικές απαιτήσεις, τους σκοπούς και τους στόχους της εκμετάλλευσης, το πρόγραμμα βελτίωσης,
 • η εκτέλεση όσον αφορά την οργάνωση, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την τεκμηρίωση, τον χειρισμό εγγράφων, τις κύριες λειτουργίες της εκμετάλλευσης, την πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων, την ιχνηλασιμότητα του γεωργικού προϊόντος,
 • ο έλεγχος του συστήματος, οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες,
 • η ανασκόπηση από τη Διοίκηση για την εξέταση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος, 

Παράλληλα, υπάρχουν νομικές και τεχνικές απαιτήσεις με στόχο αφενός μεν να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, αφετέρου δε να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι απαιτήσεις του ΣΟΔ (ICM – Integrated Crop Management) καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως :

 • το πολλαπλασιαστικό υλικό
 • τις γενικές καλλιεργητικές φροντίδες
 • τη διαχείριση του εδάφους
 • τη λίπανση των φυτών
 • την άρδευση
 • την φυτοπροστασία
 • τη συγκομιδή
 • τη διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας
 • τη διαχείριση ρύπων και ανακύκλωση
 • το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα
 • και την υγεία , ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων

Με βάση τα παραπάνω, μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της γεωργικής εκμετάλλευσης. Οι διεργασίες της γεωργικής εκμετάλλευσης στηρίζονται σε προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, περιορίζοντας το «απρόβλεπτο» (βασικό συστατικό του λάθους) στο ελάχιστο.

Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας, ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς. Στην ουσία πρόκειται για τη μεταφορά σε σύστημα της εμπειρίας και των ορθών γεωργικών πρακτικών που αποτελούν την προϋπόθεση για την αποδοχή των γεωργικών προϊόντων στη διεθνή και εγχώρια αγορά. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά έρχονται ως αρωγοί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων με στόχο την αειφορία.

Η TÜV HELLAS θέλοντας να ικανοποιήσει την διαρκή υπόσχεσή της για ποιότητα και ασφάλεια, δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο των τροφίμων και με έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με γνώση των πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς αλλά και στη χώρα μας σήμερα, καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις τροφίμων. Θέλοντας να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, ο οργανισμός μας επεκτείνεται διαρκώς σε νέους τομείς συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στον τομέα τον τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της πληρότητας και της ορθότητας του Εγχειριδίου του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος, στον αγρό. Με τη θετική ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας, διεθνούς αναγνώρισης. Μετά την αρχική αξιολόγηση διενεργούνται Ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του συστήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz