Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στις ακόλουθες τρεις δεσμεύσεις:

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΦΕΛΗ

Το 2013 ο ISO πραγματοποίησε μία έρευνα σε 110 χώρες , με 5000 συμμετέχοντες. Η έρευνα , μεταξύ άλλων, διερεύνησε και τα οφέλη της εφαρμογής του ISO 14001 και πήρε τα παρακάτω θετικά αποτελέσματα:

 • Περίπου 75% για την ικανοποίηση των νομικών απαιτήσεων και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
 • Περισσότεροί από 60% για τη δέσμευση της διοίκησης και την εμπλοκή των εργαζομένων 
 • Περισσότεροί από 50% για την εταιρική διαχείριση κυρίως σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών ,τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας, την επίτευξη στρατηγικών στόχων και την ενσωμάτωση στα συστήματα εταιρικής διαχείρισης. 
 • Περισσότεροί από 60% για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των προμηθευτών 
 • Περισσότεροί από 75% για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Περισσότεροί από 60% για την επίτευξη οικονομικοί οφέλους

Η Νέα Έκδοση

ISO 14001:2015 «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του»

H τρίτη έκδοση ISO 14001:2015 επιφέρει αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις επιχειρήσεις.

Η δομή του καινούριου προτύπου έχει αλλάξει σημαντικά για την ευθυγράμμιση του με το Παράρτημα SL (High Level Structure).

Παρακάτω απεικονίζεται η δομή του ISO 14001:2015.

 1. Αντικείμενο
 2. Τυποποιητικές Παραπομπές
 3. Όροι και ορισμοί εννοιών
 4. Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
 5. Ηγεσία
 6. Σχεδιασμός
 7. Υποστήριξη
 8. Λειτουργία
 9. Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης
 10. Βελτίωση

Παραρτήματα Α και Β

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου

Η γλώσσα και η πρόθεση του προτύπου έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του. Καινούριοι ορισμοί εισήχθησαν για τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις διακινδυνεύσεις, τους δείκτες και τον κύκλο ζωής. Η καινούρια έκδοση περιλαμβάνει μια νέα απαίτηση για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού έτσι ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα οι διακινδυνεύσεις, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην ηγεσία του οργανισμού ώστε να προωθηθεί η περιβαλλοντική διαχείριση. Επιπρόσθετα, πλέον δίνεται περισσότερη έμφαση στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αντί για την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης

Οι απαιτήσεις που είναι πιο πιθανό να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον οργανισμό περιλαμβάνουν:

 • Τον καθορισμό των σχετικών εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των επιθυμούμενων αποτελεσμάτων του ΣΠΔ.
 • Τον καθορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και των απαιτήσεών τους
 • Την ενσωμάτωση των στόχων του ΣΠΔ στις επιχειρησιακές διεργασίες
 • Τη συμβατότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής και των στόχων με την στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού.
 • Τη θεώρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο στρατηγικό σχεδιασμό
 • Τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απειλών και των ευκαιριών του οργανισμού
 • Μια πολιτική κατάλληλη για τις απειλές και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον οργανισμό
 • Τη θεώρηση των προοπτικών του κύκλου ζωής
 • Την επαγγελματική επάρκεια των ατόμων που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
 • Τον έλεγχο ή την επιρροή στις διεργασίες που σχετίζονται με τις
 • Τη χρήση κριτηρίων δεικτών επίδοσης
 • Την ανασκόπηση από την διοίκηση που ενσωματώνει τις παραπάνω απαιτήσεις 

Μεταβατική περίοδος

Η TÜV HELLAS με έμπειρους επιθεωρητές έχει πιστοποιήσει, από την έναρξη των εργασιών του οργανισμού, περισσότερες μεγάλο αριθμό εταιριών βάσει του ISO 14001 , στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Λίβανο, την Αίγυπτο, τη Ρουμανία, τη Μέση Ανατολή , κατέχοντας ηγετική θέση στη χώρα μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz