Metody

NDT dle EN 473 / ISO 9712 - metody

Oprávnění: Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD Czech, s.r.o., akreditovaný ČIA, o.p.s dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (osvědčení o akreditaci č. 9/2016)

Cílové skupiny pro certifikaci

Certifikace dle EN ISO 9712 je určena pro všechny pracovníky nedestruktivního zkoušení. Je věcí výrobce či provozovatele zařízení zajistit odbornou způsobilost svých pracovníků. Certifikace dle této mezinárodní normy je nutná v případech, kdy je přímo vyžadovaná výrobkovým či legislativním předpisem.

Společnost TÜV NORD Czech nabízí certifikaci pracovníků nedestruktivního zkoušení dle EN ISO 9712:2012 a schválení pracovníků provádějících zkoušení na tlakových zařízeních kategorie III a IV dle směrnice 97/23/ES ve stupni 1, 2 a 3 v následujících metodách a sektorech:

 

 • AT – Zkoušení akustickou emisí
 • RT – Zkoušení radiografické
 • UT – Zkoušení ultrazvukem
 • MT – Zkoušení magnetické
 • PT – Zkoušení kapilární
 • VT – Zkoušení vizuální
 • ET – Zkoušení vířivými proudy
 • LT – Zkoušení netěsnosti

Výrobkové sektory:

 

 • c – odlitky
 • f – výkovky
 • w – svařované výrobky
 • t – trubky, včetně plochých výrobků pro výrobu svařovaných trubek
 • wp – tvářené výrobky
 • dsw – přímé vizuální zkoušení svarů (výrobkový sektor dsw je omezen pouze na stupeň 2 a zahrnuje pouze přímou vizuální kontrolu svarů)
 • we: hodnocení jakosti svarových spojů prozařováním (výrobkový sektor we je omezen pouze na stupeň 2)

Průmyslové sektory:

 • MM – výroba a zpracování kovů mimo zkoušení svarů (výrobkové sektory c, f, t, wp)
 • PV - výroba a výstavba zařízení (výrobkové sektory w, t, wp)
 • MS - multisektor zahrnující všechny činnosti (výrobkové sektory c, f, w, t, wp)

Cesta k získání certifikátu dle EN ISO 9712

 

 1. Podání přihlášky ke školení v některém z našich školicích středisek
 2. Absolvování školení v dané metodě, stupni a sektoru
 3. Absolvování části povinné praxe pod dohledem kvalifikované osoby
 4. Prověření zrakové způsobilosti
 5. Podání přihlášky ke kvalifikační zkoušce v některém z našich zkušebních středisek
 6. Absolvování kvalifikační zkoušky v dané metodě, stupni a sektoru
 7. Absolvování zbylé části povinné praxe pod dohledem kvalifikované osoby
 8. Podání žádosti o certifikaci ( aktuální formulář žádosti je možno stáhnout zde)
 9. Udělení certifikátu v dané metodě, stupni a sektoru

 

Jedním z předpokladů pro úspěšnou certifikaci je kvalitní vzdělání v oblasti nedestruktivního zkoušení, které zabezpečujeme prostřednictvím schválených školících a zkušebních středisek, kterými jsou:

www.atg.cz

ATG s.r.o.Beranových 65, 199 02 Praha 9 –Letňany
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, ET, LT
Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Plzeň, Praha, Ostrava

www.ptsndt.com

PTS Josef Solnař s.r.o.U Hrůbků 170/8, 709 00 Ostrava -Nová Ves
Metody: RT, UT, MT, PT, VT, AT, ET
Stupně: Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Ostrava, Praha

www.testima.eu

TESTIMA spol. s r.o.Křovinovo nám. 8/10, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Metody: UT
Stupně: 1, 2 a 3 Místo školení / zkoušení: Praha

Minimální délka školení je dána požadavky EN ISO 9712:2012 a tabulky 1:

Metoda NDT

Značka

Sektor1)

Stupeň 1 1), 2), 3)

[h]

Stupeň 2 1), 2), 3)

[h]

Stupeň 3 1), 2), 3)

[h]

Zkoušení akustickou emisí

AT

poznámka 1

40

64

48

Zkoušení vířivými proudy

ET

poznámka 1

40

48

48

Zkoušení těsnosti

LT-A

poznámka 1

24

32

32

LT-B

poznámka 1

24

40

40

Zkoušení magnetické

MT

poznámka 1

16

24

32

Zkoušení kapilární

PT

poznámka 1

16

24

24

Zkoušení radiografické

RT

poznámka 1

40

80

40

Zkoušení ultrazvukem

UT

poznámka 1

40

80

40

Zkoušení ultrazvukem – technika Phased Array 5)

PAUT

w

--

40

--

Zkoušení ultrazvukem – difrakční technika měření doby průchodu 5)

TOFD

w

--

40

--

Zkoušení vizuální

VT

poznámka 1

16

24

40

dsw

--

20

--

Zkoušení radiografické

RT

we

--

56

--

Poznámky:

1)     Pokud není uvedeno jinak, certifikace je dostupná ve všech sektorech uvedených výše

2)     Přímý přístup ke zkoušce ve stupni 2 vyžaduje celkový součet hodin uvedený pro stupeň 1 a stupeň 2

3)     Přímý přístup ke zkoušce ve stupni 3 vyžaduje celkový součet hodin pro stupně 1, 2 a 3

4)     Případná možná redukce počtu hodin školení se řídí pravidly uvedenými v EN ISO 9712

5)     Předpokladem certifikace je platný certifikát v metodě UT, stupni 2 a sektoru w. Certifikace je dostupná pouze pro stupeň 2 a sektor w.

Uchazeč o certifikaci musí absolvovat průmyslovou praxi. Minimální délka praxe je dána EN ISO 9712:2012 a tabulkou 2:

Metoda NDT

Značka

Sektor1)

Stupeň 1 2), 3), 4), 6)

[měsíc]

Stupeň 2  2), 3), 4), 6)

[měsíc]

Stupeň 3  2), 3), 4), 6)

[měsíc]

Zkoušení akustickou emisí

AT

poznámka 1

3

9

18

Zkoušení vířivými proudy

ET

poznámka 1

3

9

18

Zkoušení těsnosti

LT-A

poznámka 1

3

9

18

LT-B

poznámka 1

3

9

18

Zkoušení magnetické

MT

poznámka 1

1

3

12

Zkoušení kapilární

PT

poznámka 1

1

3

12

Zkoušení radiografické

RT

poznámka 1

3

9

18

Zkoušení ultrazvukem

UT

poznámka 1

3

9

18

Zkoušení ultrazvukem – technika Phased Array 5)

PAUT

w

--

6

--

Zkoušení ultrazvukem – difrakční technika měření doby průchodu 5)

TOFD

w

--

6

--

Zkoušení vizuální

VT

poznámka 1

1

3

12

dsw

--

2

--

Zkoušení radiografické

RT

we

--

6

--

Poznámky:

1)     Pokud není uvedeno jinak, certifikace je dostupná ve všech sektorech uvedených výše

2)     Přímý přístup do stupně 2 vyžaduje celkový součet měsíců uvedený pro stupeň 1 a stupeň 2

3)     Přímý přístup do stupně 3 vyžaduje celkový součet měsíců pro stupně 1, 2 a 3

4)     Případná možná redukce počtu měsíců praxe se řídí pravidly uvedenými v EN ISO 9712

5)     Předpokladem certifikace je platný certifikát v metodě UT, stupni 2 a sektoru w. Certifikace je dostupná pouze pro stupeň 2 a sektor w.

6)     Délka praxe je založena na nominální pracovní době 40 hodin/týden nebo zákonné délce pracovního týdne. Pokud osoba pracuje déle než 40 hodin týdně, může být do praxe započítán celkový počet hodin, ale požaduje se předložení důkazu této praxe.

 

Prověření zrakové způsobilosti Uchazeč musí prokázat písemným dokladem (formulář je součástí žádosti o certifikaci) uspokojivé zrakové schopnosti v souladu s následujícími požadavky:

a) ostrost vidění nablízko musí umožňovat minimálně čtení Jaeger textu číslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti nejméně 30 cm jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí;

b) schopnost vidění barev musí být dostatečná k tomu, aby uchazeč mohl rozeznávat a rozlišovat kontrast mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodě podle určení zaměstnavatele.

Požadavky na zrakové schopnosti musí být doloženy před absolvováním kvalifikační zkoušky. V návaznosti na certifikaci musí být testy ostrosti vidění nablízko prováděny jedenkrát ročně a musí být ověřeny zaměstnavatelem.

Uchazeč musí absolvovat kvalifikační zkoušku v některém ze schválených zkušebních středisek., viz výše.

Kvalifikační zkouška sestává z:

Stupeň

Kvalifikační zkouška

1

Všeobecná

Specifická

Praktická

2

Všeobecná

Specifická

Praktická

3

Základní

Zkouška z hlavní metody

Praktická1)

Poznámky:

1)     Všichni uchazeči o certifikaci ve stupni 3 v kterékoliv NDT metodě musí úspěšně složit praktickou zkoušku pro stupeň 2 v příslušném sektoru a metodě, kromě návrhu NDT instrukcí pro stupeň. Uchazeč, který je certifikován ve stupni 2 ve stejné NDT metodě a výrobkovém sektoru, nebo již úspěšně vykonal praktickou zkoušku pro stupeň 2 v NDT metodě v průmyslovém sektoru, je osvobozen od nové praktické zkoušky pro stupeň 2.

 

Uchazeč musí v každé části zkoušky dosáhnout hodnocení min. 70%. V praktické části zkoušky musí být dosaženo min. 70% pro každý vzorek, instrukci či postup.

V případě, že uchazeč splní rozsah a předmět školení a úspěšně složí kvalifikační zkoušku, může zažádat o vystavení Certifikátu a průkazu o certifikaci způsobilosti. Formulář žádosti je možno stáhnout zde.

K žádosti o certifikaci uchazeč dokládá tyto podklady:

 • kopie občanského průkazu
 • 1 fotografie v pas. formátu (pokud se žádá o vystavení certifikátu ve formátu průkazu a / nebo bankokarty)
 • kopie vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (požadováno jen pro stupeň 3)
 • doklady o účasti na defektoskop. školeních (požadováno jen pro stupeň 3)
 • osvědčení o absolvovaném školení u školicího střediska schváleného COP TÜV NORD Czech, s.r.o.
 • osvědčení o kvalifikačních zkouškách u zkušebního střediska schváleného COP TÜV NORD Czech, s.r.o.
 • osvědčení o zrakové způsobilosti (ne starší jednoho roku)