MENU

Tetkikçi KVKK Dökümanları

Tetkikçi KVKK Dökümanları

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.
F-1405
TETKİKÇİ/EĞİTMEN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (Kısaca “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Tarafınıza ait kişisel veriler (ad-soyad, cinsiyeti, medeni durum, e-mail adresi, adres, telefon numarası, imza, unvan, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık bilgisi, eğitim bilgisi, diploma bilgileri, sertifika ve kurs bilgileri, referans bilgileri, iş tecrübesi) KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi için “Tetkikçi Atama Başvuru Formu”nun, “ Baş Tetkikçi Atama Başvuru Formu”nun ve “Eğitmen Atama Başvuru” formunun doldurulması ile hard copy, hard disk, e-posta sunucularına kayıt, yazılım programlarına kayıt yöntemleri vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6 hükümlerine uygun şekilde; veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşme imzalanması ve ifası hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır: 
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, 
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimizin internet sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 
2. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir. 
Kişisel verileriniz (ad-soyad, cinsiyeti, medeni durum, e-mail adresi, adres, telefon numarası, imza, unvan, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık bilgisi, eğitim bilgisi, diploma bilgileri, sertifika ve kurs bilgileri, referans bilgileri, iş tecrübesi); mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanılarak aşağıda belirtilen yurtiçi alıcı gruplarına aktarılabilecektir:
Yurtiçi Alıcı Grupları: 
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Türk Akreditasyon Kurumu)
Yurtdışı Alıcı Grupları: 
Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz (ad-soyad, cinsiyeti, medeni durum, e-mail adresi, adres, telefon numarası, imza, unvan, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık bilgisi, eğitim bilgisi, diploma bilgileri, sertifika ve kurs bilgileri, referans bilgileri, iş tecrübesi); mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla aktarılabilecektir:
•    İş Ortağı (TÜV Nord GMHB & Co. Kg)
•    Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)
3. Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ve ‘veri sorumlusu’ olması nedeniyle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü taşımaktadır. Bu nedenle Şirketimiz,
-        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bunun yanında Şirketimiz kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
 
Global çapta faaliyet gösteren Şirketimiz, işlediği kişisel verileri KVKK ve diğer mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamamakta, paylaşmamakta, aktarmamakta, ifşa etmemekte ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.
4. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar
Tüm talepleriniz için www.tuv-nord.com adresli internet sayfamızda yer alan ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. 
Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir. 
•    Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Odak Plaza Blok No:5/6 Kadıköy/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvk@tuv-turkey.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz. 
     

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.