GLOBALG.A.P Owoce i warzywa

Global G.A.P. Owoce i warzywa

GlobalG.A.P. to globalnie uznawany standard, który określa zbiór wymagań kierowanych do branży rolno-spożywczej.

Standard GLOBALG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny, od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiory płodów, aż do obsługi produktu końcowego ( np.: przechowywanie, pakowanie, kondycjonowanie). Reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego produktów (owoców i warzyw)
 • zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu
 • środowiska naturalnego i bioróżnorodności
 • spełnienia wymagań przepisów prawnych

poprzez:

 • zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP)
 • wdrożenie zasad Integrowanej Produkcji Roślinnej
 • wdrożenie zasad systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP
 • stosowanie systemu dokumentowania działań i identyfikacji produktu

Certyfikacja GLOBALG.A.P. obejmuje:

GRASP, czyli Ocenę Ryzyka Dotyczącą Praktyk Społecznych (Global G.A.P Risk Assessment on Social Practice) – ocena ta jest dobrowolna. Ocena GRASP odnosi się bezpośrednio do sposobu zapewniania bezpieczeństwa pracowników i poszanowania ich praw. Ocena GRASP skupia się na prawach pracowniczych, dbałości o bezpieczeństwo pracy oraz o ochronę zdrowia pracowników, a także jakość ich życia i dobrobyt.

Do kogo skierowany jest GLOBALG.A.P?

GlobalG.A.P. produkcja pierwotna skierowana jest dla producentów owoców i warzyw:

 • Opcja 1 – obejmuje indywidualne gospodarstwa 
 • Opcja 2 – obejmuje grupy producentów i Moduł GRASP

Właścicielem certyfikatu mogą być gospodarstwa indywidualne i grupy producentów. Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez 1 rok. W celu odnowienia certyfikatu producent powinien co roku złożyć do jednostki wniosek aplikacyjny.

Gdzie szukać informacji?

Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują następujące dokumenty normatywne:

 • GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne, zawierające instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu, związane z tym prawa i obowiązki producenta i jednostki certyfikującej.
 • GLOBALG.A.P. – Punkty kontroli i kryteria zgodności - wytyczne odnośnie wymagań jakie musi spełnić producent ubiegający się o certyfikat, i których zgodność jest weryfikowana podczas auditu. Szczegółowo opisane są wszystkie obszary produkcji, które podlegają kontroli. Dotyczą one, między innymi, sposobu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, materiału wyjściowego do produkcji, historii pola i zarządzania poszczególnymi działkami, metod uprawy gleby, stosowania nawozów, nawadniania, ochrony roślin, zbiorów, zarządzania odpadami, zdrowia, bezpieczeństwa i zabezpieczenia socjalnego pracowników oraz prowadzenia formularzy skarg i reklamacji.
 • GLOBALG.A.P. – Lista kontrolna - zawiera punkty kontroli, jest narzędziem do samokontroli i oceny zgodności.

Więcej informacji i wymagań standardu oraz dokumentację znajdą Państwo na stronie internetowej administratora systemu GLOBALG.A.P.: http://www.globalgap.org/

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa