Certyfikacja BRCGS FOOD

Czym jest standard BRCGS FOOD?

BRCGS Food (BRC Global Standards) to globalna norma bezpieczeństwa żywności, wydana po raz pierwszy w 1998 roku, opracowana przez Stowarzyszenie Brytyjskich Sprzedawców Detalicznych (ang. British Retail Consortium). Uznawana przez sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne i producentów żywności z całego świata. Aktualna wersja standardu BRCGS Food – 8, obowiązująca od 2018 roku.

Do kogo jest skierowany BRCGS Food?

Norma opisuje wytyczne dla producentów, których wdrożenie ma na celu pomoc, usystematyzowanie procesów wytwarzania bezpiecznej żywności oraz nadzorowanie jakości wyrobów, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Została opracowana w celu określenia kryteriów bezpieczeństwa żywności, jakości i kryteriów operacyjnych, które muszą być stosowane w zakładach produkujących żywność, aby zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi oraz chronić konsumentów. Standard BRCGS to wymagające wysokiego poziomu zgodności zobowiązania nałożone nie tylko na uczestników łańcucha żywnościowego, ale także wymagania stawiane Jednostkom Certyfikującym oraz auditorom BRCGS.

 

   AC 103

TUV NORD Polska w zakresie Certyfikacji standardu BRCGS Food akredytowana jest przez Polskie Centrum Akredytacji w ramach akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 103.

Zakres i czas trwania auditu BRCGS Food

Zakres i czas trwania auditu zależy od wielkości i specyfiki firmy – zakładu produkującego żywność, poddającego się dobrowolnej ocenie zgodności z wymaganiami standardu BRCGS Food. Typowy minimalny czas to 2 dni (8-9 godzin w zakładzie), minimum 50% czasu w strefie produkcyjnej.

Wymagania określone jako podstawowe do osiągnięcia zgodności zawarte są w klauzulach standardu BRCGS.

Podstawowy zakres obejmuje: zaangażowanie najwyższego kierownictwa, plan bezpieczeństwa żywności – HACCP, system zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, standardy dotyczące zakładu, kontrola produktu, kontrola procesu, personel, strefy produkcyjne wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzone, wymagające wysokiej ostrożności, wymagania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu (w oddzielnym 9 rozdziale).

Zagadnienia, na których skoncentrowano się w ostatnim wydaniu BRCGS Food v.8 to:

 • zachęcanie do rozwoju kultury bezpieczeństwa produktów
 • rozszerzenie wymagań dotyczących monitorowania środowiska
 • zachęcanie do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności
 • ułatwienie zrozumienia wymagań dotyczących stref produkcyjnych wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzonych, wymagających wysokiej ostrożności
 • zapewnienie większej jasności wymagań dla zakładów produkujących karmę dla zwierząt
 • zapewnienie zastosowania globalnego i porównywalności do wytycznych GFSI (Globalnej Inicjatywy ds. Bezpieczeństwa Żywności)

Więcej informacji na stronie właściela standardu. 

Rodzaje auditów i forma oceny

BRCGS Food oferuje dwoe opcje audytu:

 • Zapowiedzianą – zakład uzgadnia wcześniej datę auditu z jednostką certyfikującą
 • Niezapowiedzianą– zakład nie jest wcześniej informowany o dacie auditu

UWAGA!

Od 2021 roku obowiązkowy audyt niezapowiedziany jako 1 z 3 w cyklu certyfikacji/ recertyfikacji.

Audity prowadzone  zgodnie z normą BRCGS, mogą być zaplanowane lub niezapowiedziane. Zapowiedziane audity kończą się oceną w skali od AA do D, oceny niezapowiedziane dodatkowo otrzymują znacznik „+”.

Czas obowiązywania certyfikatu uzależniony jest od otrzymanej oceny od AA do B - 12 miesięcy, w zakresie oceny C i D- 6 miesięcy.

Opcje dodatkowe w standardzie BRCGS Food:

Norma BRCGS została opracowana w sposób umożliwiający dodawanie do rutynowego auditu modułów dobrowolnych. Moduły dodatkowe umożliwiają zakładom wykazanie zgodności z określonymi wymaganiami w celu spełnienia specyficznych oczekiwań rynku lub klienta.

Korzyści z certyfikacji BRCGS Food

 • Standard uznawany na całym świecie, wzorowany na GFSI zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych
 • Obejmuje system raportowania i certyfikację możliwą do zaakceptowania przez klientów zamiast przeprowadzania ich własnych audytów, co skraca czas i obniża koszty
 • Umożliwia umieszczenie certyfikowanych firm w publicznie dostępnym katalogu BRC Global Standards, co stanowi uznanie dla ich osiągnięć oraz zezwala na użycie logo do celów marketingowych
 • Zakres Normy jest wszechstronny i obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem produktu, jakością, zgodnością z prawem oraz integralnością produktu
 • Obejmuje zakres nadzoru nad dostawcami zapewniający ocenę postępowania zgodnie z dobrymi praktykami w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności
 • Zapewnia różne opcje audytów, w tym programy audytu zapowiedzianego i niezapowiedzianego, spełniające wymagania klientów oraz umożliwiające przedsiębiorstwom wykazanie zgodności z oczekiwaniami w sposób, który najlepiej odpowiada profilowi działania i dojrzałości systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności
 • Wymaga przeprowadzenia działań korygujących w stosunku do niezgodności z wymaganiami Normy oraz analizy przyczyn źródłowych tych niezgodności zapewniając tym samym monitorowania systemu w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa