MENU
Recycling

Recycling

Audyt Recyklera - opakowania i ZSEiE

Działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling odzysku odpadów opakowaniowych, ich eksportu, jak również przetwarzania ZSEiE może się wiązać z koniecznością przeprowadzania corocznych audytów zewnętrznych.

PL-V-0001

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu?

Na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR do przeprowadzania corocznych audytów zobowiązany jest każdy przedsiębiorca:

 

 • prowadzący proces recyklingu lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
 • eksportujący odpady opakowaniowe oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych i wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR o masie przekraczającej 400 Mg.

Z kolei Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zobowiązuje do przeprowadzania corocznych audytów:

 • prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jaki jest cel audytu?

Celem audytu jest uporządkowanie rynku, promowanie przedsiębiorstw zapewniających odpowiedni poziom organizacyjno-techniczny i spełnianie wymagań prawnych, eliminowanie recyklerów stwarzających ryzyka dla organizacji odzysku i systemu odzysku. Dla recyklerów, prowadzących odzysk i eksporterów odpadów oznacza to także zwiększenie szans na współpracę z organizacjami odzysku oraz eliminowanie nieuczciwej konkurencji.

Jakich terminów należy dotrzymać?

Audyty przeprowadzane są w terminie do 30 kwietnia każdego roku i dotyczą roku poprzedniego. Sprawozdania z audytu przekazywane są audytowanemu przedsiębiorcy oraz muszą trafić również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska i Marszałka Województwa. W przypadku przetwarzania lub eksportu odpadów opakowaniowych, nieprzekraczalnym terminem przekazania raportów jest 15 czerwca, a za ich przekazanie odpowiedzialny jest Weryfikator Środowiskowy. Z kolei w przypadku zakładów przetwarzania ZSEiE i organizacji odzysku ZSEiE terminem granicznym jest 15 maja, a przekazującym w tym wypadku jest audytowany przedsiębiorca.

Kto może przeprowadzić audyt?

Do przeprowadzania audytów upoważnieni są akredytowani weryfikatorzy środowiskowi wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), którzy dokonali rozszerzenia akredytacji zgodnie z dokumentem DAVE-02 „Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami”.

Jakie dokumenty należy przygotować przed audytem?

W celu przygotowania się Audytora Środowiskowego lub zespołu audytującego do Audytu prowadzący instalację przesyła przed wyznaczanym terminem audytu (odpowiednio dla prowadzonego procesu):

 • wykaz wystawionych dokumentów DPR, EDPR i/lub wykazy wydanych zaświadczeń o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ewidencję odpadów, wykazy kart przekazania odpadów;
 • wykazy dokumentów finansowych;
 • kopie posiadanych zezwoleń i decyzji środowiskowych,
 • kopie sprawozdań wymaganych prawem środowiskowym,
 • kopie dokumentów technicznych związanych z pracującą instalacją,
 • inne dokumenty umożliwiające dokonanie oceny (np. dokumenty celne).

Koszt audytu

Koszty przeprowadzenia audytu obciążają Przedsiębiorcę objętego obowiązkiem przeprowadzenia rocznego audytu. Na koszt i czas trwania audytu mają wpływ m.in. ilość dokumentów podlegających
sprawdzeniu, masa przetworzonych odpadów, rodzaj i rozmiar instalacji, liczba linii technologicznych, liczba personelu oraz liczba lokalizacji i miejsc zbierania odpadów.

Kary administracyjne

Nieprzeprowadzenie audytu w terminie, w przypadku branży odpadów opakowaniowych, skutkuje wymierzeniem kary od 20 000 do 500 000 zł. W przypadku zakładów przetwarzania i organizacji odzysku ZSEiE kara wynosi od 15 000 do 500 000 zł. Poza nałożeniem kary, przedsiębiorca będzie również zobligowany do przeprowadzenia audytu.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Arkadiusz Kiedroń

Doradca Klienta ds. Ochrony Środowiska

+ 48 695 301 036

a.kiedron@tuv-nord.pl

Mariusz Gołąb

Senior Manager ds. Ochrony Środowiska

+48 603 890 664

m.golab@tuv-nord.pl