MENU

Ocena bezpieczeństwa maszyn

Usługa oceny bezpieczeństwa maszyn realizowana przez TÜV NORD Polska dedykowana producentom oraz użytkownikom maszyn seryjnych, jednostkowych oraz maszyn modernizowanych pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych lub minimalnych. Właściwa identyfikacja zagrożeń i ryzyk, a następnie ich eliminacja, daje wymierne korzyści dla Klienta w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności czasu i kosztów eksploatacyjnych oraz co najważniejsze zapewnienie bezpieczeństwa dla obsługujących maszyny pracowników.

 

Zakres oceny obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentacji 
 • weryfikację funkcji roboczych 
 • weryfikację systemów zabezpieczeń i blokad 
 • sprawdzenie oznaczeń 
 • inne czynności zgodnie z wymaganiami Zlecającego 
 • inne czynności zgodnie z wymaganiami mającymi zastosowanie w specyfikacjach 
 • sporządzenie dokumentacji z oceny

Procedura oceny odbywa się na podstawie szczegółowych oględzin i testów systemu bezpieczeństwa – w czasie testów zakłada się współudział operatora lub pracownika służby utrzymania ruchu Zlecającego.

Cel oceny

 • potwierdzenie zgodności dokumentacji lub jej części i/lub projektu i/lub maszyny (maszyny nieukończonej/zespołu maszyn) z wymaganiami odpowiednio dyrektywy 2009/104/WE lub 2006/42/WE
 • przedstawienie rekomendacji, których spełnienie pozwoli dostosować dokumentację lub jej część i/lub projekt i/lub maszynę (maszynę nieukończoną/zespół maszyn) do wymagań zasadniczych lub minimalnych określonych odpowiednio w dyrektywie 2006/42/WE oraz normach zharmonizowanych lub w dyrektywie 2009/104/WE

Korzyści

 • potwierdzenie spełnienia wymogów prawnych
 • potwierdzenie bezpieczeństwa pracy maszyn, a tym samym bezpieczeństwa pracowników
 • ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz przerwania ciągłości pracy 
 • weryfikacja dokumentacji i działań przez niezależną jednostkę