Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

* Specjalista ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - SBż
* Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - PBż

 

Wymaganie SBż PBż
Wykształcenie

Min. średnie

 

Średnie lub wyższe
 System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Szkolenie

Wymagane uczestnictwo w kursie dla SBŻ w wymiarze 24 godz.

 

Wymagane pomyślne ukończenie kursu dla PBż w wymiarze 40 godz.
Doświadczenie zawodowe min. 1 rok zatrudnienia w branży spożywczej w pełnym wymiarze godzin w przypadku ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia szkoły średniej - 2 lata

Wymagania wstępne uprawniające do udziału w egzaminie
wymagania uprawniające do przyznania certyfikatu


Dla osób samodzielnie przygotowujących się istnieje możliwość przystąpienia "z wolnej stopy".

W takiej sytuacji kandydat do egzaminu zobowiązany jest do złożenia deklaracji o znajomości wymagań określonych w „Wytycznych do certyfikacji”.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem na konto podane we wniosku o certyfikację.
Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w powyższej tabeli oraz pozytywnie zdanym egzaminie zawierana jest z kandydatem „Umowa o certyfikację osób oraz o przyznanie prawa używania certyfikatu”. Po podpisaniu umowy wydawany jest certyfikat na okres 3 lat. W przypadku konieczności uzupełnienia doświadczenie zawodowego istnieje możliwość wydania zaświadczenia, które z chwilą spełnienia wszystkich wymagań zostaje zastąpione certyfikatem, nie później jednak niż 2 lata po pozytywnie zdanym egzaminie. W tym celu kandydat do certyfikacji zobowiązany jest przesłać do jednostki certyfikującej TUV NORD Polska Sp. z o.o. dowody potwierdzające spełnienie wymagań (opis przebiegu pracy zawodowej poświadczonej przez przełożonego). W powyższej sytuacji ważność certyfikatu zostaje proporcjonalnie skrócona.