....

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021) (Module IΙI)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021) (Module IΙI)

Description

17.03. - 17.03.2023 |

Download for calendar

17.03

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ (Ν. 4412/2016 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4782/2021) (Module IΙI)

2ήμερο – 8 ωρών - Ώρες Διεξαγωγής: 14:00μ.μ. - 18:00μ.μ. 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15 & 17 Μαρτίου 2023 (κωδ. 9750255)

Κόστος σεμιναρίου: 230€. Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110€.

Δηλώστε Συμμετοχή

  • Γενική Παρουσίαση – Η προβληματική της αγοράς και των δημοσίων συμβάσεων (η περίπτωση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων)
  • Η θέση των δημοσίων συμβάσεων στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο 
  • Το κοινοτικό δίκαιο στον τομέα των κρατικών προμηθειών/δημόσιων συμβάσεων (συνοπτική ανάλυση των νέων κοινοτικών Οδηγιών) 
  • Η «αρχιτεκτονική» της δημόσιας σύμβασης: Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, διαδικασίες ανάθεσης, αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση/ ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
  • Η περίπτωση των τεχνικών μελετών και των δημοσίων έργων (βασικά – εισαγωγικά στοιχεία)
  • Η εκτέλεση, η διαχείριση και η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης προμηθειών/υπηρεσιών (παραδόσεις–παραλαβές, πρακτικά επιτροπών, τροποποίηση σύμβασης, πληρωμές, κυρώσεις/ποινικές ρήτρες)
  • Ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ
  • Ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των δημοσίων προμηθειών – υπηρεσιών – έργων – Η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο προ-συμβατικό στάδιο (Αίτηση Ανάκλησης – Αίτηση Αναθεώρησης)   
  • Η προβληματική (ζητήματα δικονομικά και ουσίας) των ένδικων διαφορών που προκύπτουν από τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – υπηρεσιών στην διαδικασία της αναθέσεως αυτών (προδικαστικές προσφυγές, αίτημα προσωρινών μέτρων, αίτηση αναστολής – ακύρωσης/ΑΕΠΠ, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Εισηγήτής: Ανέστης Β. Λελίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 15.03— Τρι. 15.03.2022

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Παρ. 17.03— Παρ. 17.03.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€230

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr