Zarządzanie metodą Green Kaizen

Co oznacza Green Kaizen?

Green Kaizen jest to metoda stanowiąca uzupełnienie i jednocześnie rozszerzenie stosowanych w firmach strategii ciągłego doskonalenia (np. Lean, Kaizen, Six Sigma). Metoda ta skupia się na identyfikacji i eliminacji ekologicznego marnotrawstwa – czyli nadmiernego zużycia surowców, wody czy też nadmiernej ilości powstających odpadów oraz poprawie efektywności środowiskowej (i ekonomicznej) procesów produkcyjnych, zaspokajaniu wymagań klientów w obszarze ekologii i zmniejszaniu negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Green Kaizen w praktyce

„Green Kaizen w praktyce” to cykl szkoleń, podczas którego uczestnicy poznają metody poprawy efektywności procesów. Państwa pracownicy nauczą się identyfikować marnotrawstwo materiałów, surowców i wody w procesach firmy oraz ograniczać je za pomocą narzędzi Lean i Kaizen (m.in. GVSM, 5R, 5S, Visual Management, eco-Mapping) w ramach metody Green Kaizen. Dodatkowo pracownicy nauczą się tworzyć ekousprawnienia przyczyniające się do zmniejszenia ilości powstających odpadów w firmie, a tym samym podniesie się ich świadomość ekologiczna i zaangażowanie w realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

4 Kroki Green Kaizen

Kurs składa się z 4 etapów. W ciągu około 8 tygodni Państwa pracownicy nauczą się praktycznie wykorzystywać poznane narzędzia, które będą mogli ord razu wykorzystać do samodzielnej identyfikacji i usprawnienia wybranych procesów. Każdy krok składa się z dwudniowego szkolenia warsztatowego:

  • ETAP 1 ma na celu zbudowanie świadomości i podstawowych kompetencji firmowego zespołu Green Kaizen. Podczas pierwszego dnia omawiamy role, obowiązki i uprawnienia poszczególnych osób w zespole oraz uczymy wyznaczania celów, przydzielania zadań i definiowania oczekiwanych efektów realizacji projektów. W drugim dniu skupiamy się na nauce poszukiwania marnotrawstwa („muda hunting”) i dokumentowania procesu dochodzenia do usprawnień (raport A3, cykl PDCA, definiowanie i selekcja problemów, wyznaczanie mierników i wskaźników).
  • ETAP 2 przygotowuje zespół do prowadzenia przeglądu procesów, dokumentowania zebranych informacji i wyznaczania priorytetowych obszarów do pogłębionej analizy. Podczas pierwszego dnia omawiamy praktyczne zastosowania takich narzędzi, jak: zielona matryca wpływów, ecomapping, waste mapping, zielona mapa strumienia wartości (GVSM), bilans masowy. Dzień drugi to warsztaty z zakresu mapowania procesów i identyfikacji obszarów do poprawy.
  • ETAP 3 to nauka kluczowych metod i umiejętności, takich, jak: metodologia weryfikacji przyczyn problemów generujących straty, opracowanie propozycji rozwiązań (z wykorzystaniem m.in. burzy mózgów, metody rozwiązania idealnego i technik minimalizacji),dobre praktyki w zakresie komunikacji i prezentacji proponowanych rozwiązań i praktyczne użycie raportu A3.
  • ETAP 4 to etap, w którym Zespół Green Kaizen pracuje już zupełnie samodzielnie, wykorzystując wiedzę z poprzednich szkoleń. Dwudniowe warsztaty organizowane są w zakresie, który zespół Green Kaizen ustali wspólnie z trenerem, bazując na elementach poprzednich etapów wymagających dodatkowego omówienia i przećwiczenia.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu