MENU

Przeglądy techniczne budynków (okresone kontrole obiektów)

Czy okresowa kontrola jest obowiązkiem prawnym?

Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzania przeglądów okresowych budynków – Art. 62 Prawa budowlanego. W zależności od wielkości obiektu kontrola powinna być przeprowadzona raz lub dwa razy do roku oraz raz na pięć lat. Dodatkowym wymaganiem jest kontrola bezpiecznego użytkowania w sytuacji zaistnienia zjawisk, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Rodzaje okresowych kontroli:

 • Okresowa roczna Art. 62 ust 1
 • Okresowa pięcioletnia Art. 62 ust 2
 • Okresowa półroczna wiosenna do 31 maja oraz jesienna do 30 listopada  Art. 62 ust 3
 • Bezpiecznego użytkowania  Art. 62 ust 4

Przebieg kontroli

Podczas okresowej rocznej kontroli sprawdzany jest stan techniczny:

 • budynku oraz jego elementów, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu 
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska 
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
 • W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli

 

Najczęściej zadawane pytania?

Czym różni się kontrola półroczna od rocznej?

Kontrola okresowa półroczna (wiosenna do 31 maja oraz jesienna do 30 listopada) - dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, a jej zakres jest taki sam jak dla kontroli rocznej.

Kiedy należy przeprowadzać kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu?

Dokonuje się nią w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

O czym należy pamiętać przy kontroli pięcioletniej?

Kontrola okresowa pięcioletnia polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Kto może dokonywać okresowych kontroli?

Kontrole przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Ilość specjalistów zależy głównie od specyfiki kontrolowanego obiektu, zazwyczaj osoby te posiadają uprawnienia w zakresie konstrukcyjnym, elektrycznym i sanitarnym.

.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim 
 • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
 • Wystandaryzowane procedury postępowania 
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm i warunków technicznych
 • Kompleksowość wsparcia i doradztwo w zakresie utrzymania i eksploatacji obiektów 
 • Terminowość realizacji przeglądów

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl