Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych

Ostatnie zmiany wprowadzone do Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 961, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 724, z 2023 r. poz. 553), wprowadzają nowe zasady bezpiecznej eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej, które wchodzą z dniem 23 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami Eksploatujący elektrownię wiatrową jest obowiązany poddawać elementy techniczne elektrowni wiatrowej czynnościom i przeglądom serwisowym realizowanym zgodnie z zaleceniami i częstotliwością określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej i Instrukcji Eksploatacji Elektrowni Wiatrowej (IEEW).

Instrukcja Eksploatacji Elektrowni Wiatrowej jest przygotowywana w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy i innych aktów prawa, uznaną praktykę inżynierską oraz dotyczy praktycznie <s>do </s>każdej elektrowni wiatrowej.

TÜV NORD Polska jako strona trzecia gwarantuje niezależność i obiektywizm w zakresie realizowanej usługi.

Nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830) wprowadza nowe wymagania odnośnie Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Energetycznych (IEUE).

Zgodnie z powyższą regulacją pracodawca na którym spoczywa obowiązek posiadania przedmiotowej Instrukcji, powinien ją przedstawić podczas każdej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Na kim spoczywa obowiązek posiadania IEEW?

Za bezpieczeństwo eksploatacji elementów technicznych elektrowni wiatrowej odpowiada eksploatujący elektrownię wiatrową.