MENU

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP)

Zgodnie w wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831 z późn. zm.) wszystkie duże przedsiębiorstwa (tj. nie spełniające kryteria MŚP, czyli zatrudniające 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony EUR) mają obowiązek raz na 4 lata przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Zasady jego przeprowadzania reguluje rozdział 5 wyżej wymienionej Ustawy.

Przepisy ww. ustawy nie nakazują badania powiązań między przedsiębiorcami (spółkami kapitałowymi), w celu ustalenia podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania audytów energetycznych w kontekście spełnienia kryterium dużego przedsiębiorcy.

Jaki jest cel AEP?

Audyt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt musi uwzględnić minimum 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem wszystkich jej nośników (w tym np. w transporcie i administracji).

Kto jest zwolniony z AEP?

Zwolnione z przeprowadzania w terminie co 4 lata audytu energetycznego są przedsiębiorstwa, które:

  • posiadają system zarządzania energią określony we właściwych normach

lub

  • posiadają system zarządzania środowiskowego EMAS

− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzili audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W przypadku ISO 50001, przeprowadzony w ramach Systemu Zarządzania Energią przegląd energetyczny spełnia wymagania dla audytu energetycznego, o których mowa w art. 37 ustawy.

W przypadku systemu EMAS, zwolnienie z AEP jest możliwe, jeśli:

  • prawidłowe funkcjonowanie ww. systemu potwierdzone jest aktualnym wpisem przedsiębiorstwa do rejestru EMAS,
  • systemem EMAS są objęte te części organizacji, które odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii,
  • w ramach systemu EMAS przeprowadzane są przeglądy energetyczne, obejmujące zebranie informacji o rodzajach i źródłach energii, sposobach wykorzystania energii oraz wielkościach jej zużycia, w tym przeszłych i aktualnych rodzajów i zużycia energii, analizę sposobów wykorzystania energii i wielkości zużycia energii w celu identyfikacji obszarów znaczącego wykorzystania energii, identyfikację, ocenę i ustalenie możliwych do uzyskania oszczędności energii i okres uzyskiwania tych oszczędności, oszacowanie przyszłego zużycia energii i ustalenie przewidywanych efektów energetycznych w najbliższych 3 latach w wyniku realizacji możliwości poprawy wyniku energetycznego,
  • w ramach systemu EMAS każdy zidentyfikowany obszar znaczącego wykorzystania energii jest klasyfikowany jako znaczący aspekt środowiskowy.

Korzyści z przeprowadzenia AEP

Raport z audytu energetycznego przedsiębiorstwa zawiera szereg informacji i wniosków. Przede wszystkim wskazuje miejsca, w których można zaoszczędzić energię, wraz z propozycją rozwiązań, które służą optymalizacji procesów technologicznych i zwiększeniu efektywności energetycznej, co prowadzi do zmniejszenia jednostkowych kosztów wytwarzania wyrobów i usług.

Sankcje za brak AEP

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy, karze pieniężnej podlega ten, kto nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wysokość kary pieniężnej nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Ustalając wysokość kar pieniężnych Prezes Urzędy Regulacji Energetyki uwzględnia zakres naruszeń, powtarzalność naruszeń oraz możliwości finansowe ukaranego podmiotu.

AEP z TÜV NORD Polska

TÜV NORD Polska, jako niezależna jednostka inspekcyjna, oferuje kompleksową realizację audytów energetycznych, niezależnie od lokalizacji i reprezentowanej przez Państwa branży. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw dla globalnych marek oraz kadrę doświadczonych audytorów energetycznych. Gwarantujemy niezależność i obiektywizm.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu

Mariusz Gołąb

Product Manager ds. Ochrony Środowiska

+48 603 890 664

m.golab@tuv-nord.pl